امتیاز موضوع:
  • 36 رأی - میانگین امتیازات: 2.56
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اموزش گام به گام زبان انگلیسی برای آنهایی که تازه شروع کرده اند
#11
ضمایر:(pronouns)

کلماتی هستند که جانشین اسم می شوند و از تکرار اسم جلوگیری می کنند.

مثل: I gave ali a book که بجای ali ضمیر مفعولی him می نشیند.که می شود.I gave him a book

1-ضمایر فاعلی:(subjective pronouns)

هر جا در جمله می تواند بیاید فقط قبل از فعل باید باشد.

عبارتند از :

من(I)

تو(مفرد) (you)

او(مذکر) (he)

او (مونث) (she)

ان(it)

ما(we)

شما(جمع) (you)

انها(they)

مثال:

my friend and I played ping pong


I=در اینجا ضمیر فاعلی می باشد.و (played) فعل ما می باشد.
پاسخ
#12
ضمایر مفعولی:(objective pronouns)

بعد از فعل می اید و جانشین مفعول است و بعد از حروف اضافه می ایند.

عبارتند از:

من(me)

تو(مفرد) (you)

او(مذکر) (him)

او(مونث) (her)

ان(it)

ما(us)

شما(جمع) (you)

انها(them)

مثال اول: I helped him
مثال دوم: he is tired of him

مثال سوم: both of them are my friend

در مثال اول بعد از فعل امده و در مثال دوم و سوم بعد از حرف اضافه

نکته:

هر گاه جمله ما دو مفعول داشته باشد(شئی / انسانی) اول مفعول انسانی می اید بعد از ان مفعول شئی می اید.


نکته:

اگر قرار باشد مفعول شئی اول قرار گیرد باید توجه داشته باشیم که بعد از ان حروف اضافه های (TO) و (for) با توجه به معنی جمله قرار می گیرند.

مثال:

I gave him a book

I gave a book to him

پاسخ
#13
صفت ملکی:(possessive Adjectives)

مالکیت را می رساند و قبل از اسم می اید.

عبارتند از:

من(my)

تو(مفرد) (your)

او(مذکر) (his)

او(مونث) (her)

ان(it's)

ما(our)

شما(جمع) (their)

مثال:

It is my book

نکته:

کلمه (own) چنانچه بعد از صفت ملکی بکار رود مالکیت را تاکید می کند.

مثال:

(this my own car) در این مثال از اینکه این اتوموبیل مال من است تاکید دارد. ولی در این مثال این تاکید را ندارد.(this my car)
پاسخ
#14
ضمایر ملکی:(possessive pronouns)

جایگزین صفت ملکی و اسم همراه ان می شود و مالکیت را می رساند و به تنهایی به کار می رود.

عبارتند از:

من(mine)

تو(مفرد) (your's)

او(مذکر) (his)

او(مونث) (her's)

ان(it's)

ما(our's)

شما(your's)

انها(their's)

مثال:

در مثال اول از صفت ملکی استفاده می کنم و در مثال دوم از ضمیر ملکی تفاوت ان را ملاحظه فر مایید.

مثال اول: (this is my book and that is your book)

مثال دوم:(this is my book and that is your's)

در مثال فوق کلمه (your's) در حقیقت به جای (your) بکار رفته و هدف از بکار بردن ان جلوگیری از تکرار کلمه (book) است که اسم می باشد.

تذکر:

در فرم زیر به جای ضمیر مفعولی از ضمیر ملکی استفاده می کنیم.

(a/an)+اسم مفرد+(of)+ضمیر ملکی


مثال:

A friend of mine live's in england
پاسخ
#15
ضمایر انعکاسی و تاکیدی(Reflexive and emphasizing pronouns):

این ضمایر معنای خود می دهند و به فاعل جمله بر می گردد.

- ضمایر انعکاسی:

بعد از مفعول قرار می گیرد و بعد از فعل می اید.

- ضمایر تاکیدی:

بعد از مفعول قرار می گیرد و بعد از فاعل می اید.

عبارتند از:

خودم/خودم را(my self)

خودت/خودت را (your self)

خودش/خودش را(him self) برای مذکر

خودش/ خودش را(her self) برای مونث

خودش/خودش را(it self) برای اشیاء

خودمان/خودمان را(our selves)

خودتان/ خودتان را(your selves)

خودشان/ خودشان را(them selves)

مثالی از ضمایر انعکاسی:

بعداز فعل:(I bought my self a book)

بعد از مفعول:(I bought a book for my self)

مثالی از ضمایر تاکیدی:

بعد از فاعل:(Mina her self bought a book)

بعد از مفعول:(Mina bought a book her self)

تذکر:

ضمایر انعکاسی و تاکیدی همراه با حرف اضافه (by) به معنای به تنهایی می باشد.

مثال:

My friend's lives in this a partmand by him self

پاسخ
#16
با سلام به تمامی عزیزان امیدوارم تا اینجا مطالب گفته شده زیاد سخت نبود باشد و سعی کردم تا این درس ها بصورت خیلی ساده بیان شود تا درکش برای شما عزیزان که تازه تصمیم گرفتید زبان یاد بگیرید سخت نباشد.

عزیزان در جلسات اتی که کمی جلوتر رفتیم به شما عزیزان تمرین داده می شود و باید ان ها را انجام دهید. پس امیدوارم این مطالب پایه ای را خوب فرا بگیرید و اشکال داشتید در تاپیک مخصوص مشکلات ان را مطرح کنید.


صرف فعل (to be) به معنی بودن در زمان حال.

همتنطور که دانشجویان عزیز اطلاع دارند کلمه بودن "مصدر" است .

مصدر کلمه ای است که ریشه فعل محسوب شده و دارای مشتقاتی

است که در زمان های گذشته و حال و اینده از ان استفاده می گردد.

(The verb to be in present tense)

صرف فعل بودن در زمان حال به قرار زیر است.


من اینجا هستم(I am here)

تو اینحا هستی(You are here)

او(مذکر)اینجاست(He is here)

او(مونث)اینجاست(She is here)

ان اینجاست(It is here)

ما اینجا هستیم(We are here)

شما اینجا هستید(You are here)

انها اینجا هستند(They are here)

تذکر:

برای منفی کردن فعل بودن در زمان حال کلمه منفی (not) را

مستقیما بعد از (is/am/are) قرار می دهیم.

مثال:

مفرد:

من معلم نیستم(I am not a teacher)

او معلم نیست(he is not a teacher)

ان کلید من نمی باشد(It is not my key)

جمع:

ما معلم نیستیم(We are not teachers)

انها معلم نیستند(They are not teachers)

تذکر:

برای سوالی کردن فعل بودن در زمان حال جای انرا با ضمایر فاعلی عوض می کنیم.

مثال:

ایا من دکتر هستم؟ (Am I a doctor)

ایا شما وکیل هستید؟(Are you employee)

برای سوالی و منفی کردن فعل(To be) بهتر است (are not و is not) را بصورت فرم مخفف در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار دهیم که
این طریق بیشتر در مکالمات و توشته ها دوستانه بکار می رود.

مثال:

ایا من دوست شما نیستم؟(Aren't I your friend)

ایا او زن نیست؟(Isn't she a woman)

ایا شما برادر او نیستسد؟(Aren't you his brother)

همانطور که در اول شخص مفرد مشاهده می فرمائید به جای کلمه (am) از کلمه (are) استفاده شده است.

تبصره:

در مکالمات رسمی بهتر است از طریق زیر استفاده شود.

مثال:

ایا من دوست شما نیستم؟(Am I not your friend)

ایا او زن نیست؟(IS she not a woman)


توجه:

ضمیر (it) برای بیان(هوا - وقت - فاصله) نیز به کار می رود.

مثال:

امروز هوا خیلی گرم است(It is very hot today)

ساعت ده است(It is ten o'clock)

تا نیویورک چقدر راه است(How far is it to New york)


پاسخ
#17

صرف فعل (To be) به معنی بودن در زمان گذشته.

من دیروز اینجا بودم(I was here yesterday)

شما دیروز اینجا بودید(You were here yesterday)

او دیروز اینجا بود(He was here yesterday)

او دیروز اینجا بود(She was here yesterday)

ان دیروز اینجا بود(It was here yesterday)

ما دیشب در منزل بودیم(We were home last night)

شما دیشب در منزل بودید(You were at home last night)

انها دیشب در منزل بودند(They were at home last night)


تذکر:

برای منفی کردن فعل بودن در زمان گذشته کلمه (not) را بعد از (was) و (were) قرار می دهیم.

مثال:

من دیشب در سینما نبودم(I was not at the cinema last night)

شما دیشب در سینما نبودید(You were not at the cinema last night)


تذکر:

برای سوالی کردن فعل بودن در زمان گذشته جای فعل را با فاعل عوض می کنیم.

مثال:

ایا من دیروز در باغ بودم؟(Was I in the garden yesterday)

ایا شما دیروز در باغ بودید؟(Were You in the garden yesterday)

ایا ما دیشب اینجا بودیم؟(Was we here last night)

دوستان عزیز می توانید برای (he/she /it) خودتان انجام دهید تا ببینید به چه صورت است.


تذکر:

برای سوالی منفی کردن (were not/was not) را بصورت فرم مخفف در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم.

مثال:

ایا دیشب در تاتر نبودید؟(Weren't you at the theatre last night)

ایا او دیشب در پارتی نبود؟(Wasn't he at the party last night)

وقتیکه کلمات استفهامی را در ابتدای جمله بکار می بریم بعد از ان بلافاصله فعل (To be) زمان مربوط به جمله بکار می رود.


مثال:

ان چیست در دست تو؟(What is that in your hand)

دیروز چه روزی بود؟(What day was yesterday)

همسر شما در حال حاضر کجاست؟(Where is your wife now)

همسر شما هفته قبل کجا بود؟(Where was your wife last week)

اکنون چه کسی در داخل کلاس است؟(Who is in the class now)

چرا او خسته است؟(Why is he tired)
پاسخ
#18
با سلام خدمت تمامی عزیزان.


صرف فعل (To be) به معنی بودن در زمان اینده.

فعل بودن در زمان اینده فقط (be) می باشد که همراه با (shall و will)

بکار می رود. بدین ترتیب که از (shall be) برای اول شخص مفرد و جمع و از (will be) برای سایر ضمایر استفاده می گردد.


مثال:

من فردا اینجا خواهم بود.(I shall be here tomorrow)

شما فردا اینجا خواهید بود.(You will be here tomorrow)

او فردا اینجا خواهد بود.(he will be here tomorrow)

ان فردا اینجا خواهد بود.(It will be here tomorrow)

ما هفته اینده در انگلستان خواهیم بود.
(We will be in England next week)


همانطوری که ملاحظه می فرمائید صرف فعل (بودن/To be) در زمان حال و گذشته دارای مشتقات مختلفی بود.
در حالی که بکار بردن ان در زمان اینده فقط (be) می باشد.
shall و will همان نقش(خواهم - خواهید - خواهد - و غیره.....) را
در زبان فارسی ایفا می کنند.

امروزه اغلب به جای shall از will استفاده می شود زیرا کلمه will
مطمئن تر از shall است.یعنی shall پایه و اساس ضعیف تری دارد.

مثال:

من امشب در منزل خواهم بود.(صدرصد قول داده نمی شود)
(I shall be at home tonight)

من امشب در منزل خواهم بود.(حتما در منزل هستم)
(I will be at home tonight)

تذکر:

برای منفی کردن کافی است کلمه نفی (not) را مستقیما بعد از shall و will قرار دهیم.

مثال:

مخفف shall not می شود shan't
مخفف will not می شود won't

من هفته اینده در تهران نخواهم بود.
(I shall not be in tehran next week)

تذکر:

برای سوالی کردن جای shall و will را با ضمائر فاعلی عوض می کنیم.

مثال:

ایا من فردا اینجا خواهم بود؟(Shall I be here tomorrow)

ایا شما فردا اینجا خواهید بود؟(Will you be here tomorrow)

اگر جمله را بخواهیم سوالی در منفی کنیم بهتر است shan't و won't را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار دهیم.

مثال:

ایا من فردا اینجا نخواهم بود؟(shan't be here tomorrow)

ایا فردا شما اینجا نخواهید بود؟(Won't you be here tomorrow)
پاسخ
#19
با سلام

دوستان قصد دارم در این جلسه به شما عزیزان تمرین بدهم .
باید دوستان توجه کنند که اگر نتونستند پاسخگوی تمامی این تمرینات باشند اصلا مهم نیست و باید بیشتر سعی کنند.
و اگر دوستان جواب این سوال ها را خواستند برایشان می ذارم در تاپیک مشکلات زبان.

توجه:

قبل از انجام اولین تمرین که راجع به صرف فعل بودن در زمان های حال و گذشته و اینده می باشد .اگر معنی هر لغتی را بلد نیستید سریعا به دیکشنری مراجعه کنید. این کار برای شما خیلی مفید است.


تمرین 1 (Exercise)

شکل صحیح فعل بودن را در جملات زیر بکار ببرید.


I....... very well today

The window......... open now

The clerk....... very happy

She........ very busy at present

Ali........ sleepy last night

They........ not in the class last session

He....... an engineer

My brother......... very tired yesterday

Maryam...... a pretty girl

My sister.......... a nurse two years ago

He.......a good student last year

She...... a house-wife

The weather yesterday.........very cold

Tomorrow....... holiday

He and 'I......... old friends

Your friend......... absent from class yesterday

Bahram and bahman.......... brothers


دوستان فراموش نکنید که انجام این تمرینات خیلی مهم است.
پاسخ
#20
تمرین 2 (Exercise)

جملات زیر را ابتدا سوالی کرده و بصورت مکالمه پاسخ منفی دهید.


He is very serious

The glass is on the table

The box is empty

The Supermarket is near here

She was afraid of cats

My father is ill

My mother is a house wife
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  واژگان انگلیسی و مهم مهندسی عمران به همراه معادل فارسی آن Mehdi Asadi 0 1,462 1396/5/5 ، 12:02 صبح
آخرین ارسال: Mehdi Asadi
  زمان و نحوه ثبت‌نام در آزمون زبان EPT keiivan 0 1,577 1394/5/22 ، 11:15 صبح
آخرین ارسال: keiivan
  آغاز ثبت‌نام آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت از 30 فروردین keiivan 0 1,308 1393/1/27 ، 06:22 عصر
آخرین ارسال: keiivan
Lightbulb با این غول بزرگ (زبان انگلیسی) چیکار کنیم مشکل از کجاست؟ زیبا یگانه 24 9,192 1392/10/27 ، 12:29 عصر
آخرین ارسال: CivilS
  تاپیک رسیدگی به مشکلات اموزش گام به گام زبان انگلیسی keiivan 8 8,817 1392/9/19 ، 10:30 صبح
آخرین ارسال: a.kh.civil.eng
  ثبت‌نام آزمون زبان انگلیسی EPT آغاز شد keiivan 0 1,592 1392/6/11 ، 02:07 صبح
آخرین ارسال: keiivan
  ثبت‌نام آزمون زبان انگلیسی EPT آغاز شد keiivan 0 1,601 1392/5/6 ، 01:18 صبح
آخرین ارسال: keiivan

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان