امتیاز موضوع:
  • 19 رأی - میانگین امتیازات: 3.05
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ترکیب بار در سازه بتنی
#21
در ارسال 16 توظیح دادم ، در توزیع بار پخش بار سقف بصورت بارگسترده و بار دیوار به صورت بار متمرکز عمود برقاب در نمای مربوطه می باشد.
پاسخ
#22
کلیه ترکیب بارهای طراحی براساس lrfd

1.25D + 1.5L + 1.5Lr
D + 1.2L +1.2Lr + .84Exp
D + 1.2L +1.2Lr - .84Exp
D + 1.2L +1.2Lr - .84Exn
D + 1.2L +1.2Lr + .84Exn
D + 1.2L +1.2Lr + .84Eyp
D + 1.2L +1.2Lr - .84Eyp
D + 1.2L +1.2Lr - .84Eyn
D + 1.2L +1.2Lr + .84Eyn
0.85D + 0.84Exp
0.85D - 0.84Exp
0.85D + 0.84Exn
0.85D - 0.84Exn
0.85D + 0.84Eyp
0.85D - 0.84Eyp
0.85D + 0.84Eyn
0.85D - 0.84Eyn
D + 1.2L +1.2Lr + .84Ex
D + 1.2L +1.2Lr - .84Ex
D + 1.2L +1.2Lr + .84Ey
D + 1.2L +1.2Lr - .84Ey
0.85D + 0.84Ex
0.85D - 0.84Ex
0.85D + 0.84Ey
0.85D - 0.84Ey
1.25D + 1.5L + 1.5S
D + 1.2L + 1.2S + .84Ex
D + 1.2L + 1.2S - .84Ex
D + 1.2L + 1.2S + .84Ey
D + 1.2L + 1.2S - .84Ey
D + 1.2L + 1.2S + .84Exp
D + 1.2L + 1.2S - .84Exp
D + 1.2L + 1.2S + .84Exn
D + 1.2L + 1.2S - .84Exn
D + 1.2L + 1.2S + .84Eyp
D + 1.2L + 1.2S - .84Eyp
D + 1.2L + 1.2S + .84Eyn
D + 1.2L + 1.2S - .84Eyn
1.25D + 1.5L + 1.5Lpart + 1.5Lr
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr + .84Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr - .84Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr + .84EY
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr - .84EY
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr + .84Exp
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr - .84Exp
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr + .84Exn
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr - .84Exn
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr + .84Eyp
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr - .84Eyp
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr + .84Eyn
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr - .84Eyn
1.25D + 1.5L + 1.5Lpart + 1.5S
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S + .84Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S - .84Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S + .84Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S - .84Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S + .84EXp
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S - .84EXp
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S + .84EXn
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S - .84EXn
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S + .84Eyp
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S - .84Eyp
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S + .84Eyn
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S - .84Eyn
1.4D
1.2D + 1.6L + .5Lr
1.2D + Exp + L + .2S
1.2D - Exp + L + .2S
1.2D + Exn + L + .2S
1.2D - Exn + L + .2S
1.2D + Eyp + L + .2S
1.2D - Eyp + L + .2S
1.2D + Eyn + L + .2S
1.2D - Eyn + L + .2S
0.9D + Exp
0.9D - Exp
0.9D + Exn
0.9D - Exn
0.9D + Eyp
0.9D - Eyp
0.9D + Eyn
0.9D - Eyn
1.2D + Ex + L + .2S
1.2D - Ex + L + .2S
1.2D + Ey + L + .2S
1.2D - Ey + L + .2S
0.9D + Ex
0.9D - Ex
0.9D + Ey
0.9D - Ey
1.2D + 1.6L + .5S
1.2D + Ex + L
1.2D - Ex + L
1.2D + Ey + L
1.2D - Ey + L
1.2D + Exp + L
1.2D - Exp + L
1.2D + Exn + L
1.2D - Exn + L
1.2D + Eyp + L
1.2D - Eyp + L
1.2D + Eyn + L
1.2D - Eyn + L
1.2D + 1.6L + 1.6Lpart+ .5Lr
1.2D + Ex + L + Lpart + .2S
1.2D - Ex + L + Lpart + .2S
1.2D + Ey + L + Lpart + .2S
1.2D - Ey + L + Lpart + .2S
1.2D + Exp + L + Lpart + .2S
1.2D - Exp + L + Lpart + .2S
1.2D + Exn + L + Lpart + .2S
1.2D - Exn + L + Lpart + .2S
1.2D + Eyp + L + Lpart + .2S
1.2D - Eyp + L + Lpart + .2S
1.2D + Eyn + L + Lpart + .2S
1.2D - Eyn + L + Lpart + .2S
1.2D +1.6 L +1.6 Lpart + .5S
1.2D + Ex + L + Lpart
1.2D - Ex + L + Lpart
1.2D + Ey + L + Lpart
1.2D - Ey + L + Lpart
1.2D + Exp + L + Lpart
1.2D - Exp + L + Lpart
1.2D + Exn + L + Lpart
1.2D - Exn + L + Lpart
1.2D + Eyp + L + Lpart
1.2D - Eyp + L + Lpart
1.2D + Eyn + L + Lpart
1.2D - Eyn+ L + Lpart
D + 1.2L + 1.2Lr + .84Exp + .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lr - .84Exp - .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lr - .84Exn - .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lr + .84Exn + .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lr + .84Eyp + .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lr - .84Eyp - .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lr - .84Eyn - .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lr + .84Eyn + .3Ex
.85D +.84Exp + .3Ey
.85D -.84Exp - .3Ey
.85D +.84Exn + .3Ey
.85D -.84Exn - .3Ey
.85D +.84Eyp + .3Ex
.85D -.84Eyp - .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lr + .84Ex + .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lr - .84Ex - .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lr + .84Ey + .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lr - .84Ey - .3Ex
.85D + .84Ex + .3Ey
.85D - .84Ex - .3Ey
.85D + .84Ey + .3Ex
.85D - .84Ey - .3Ex
D + 1.2L + 1.2S + .84Ex + .3Ey
D + 1.2L + 1.2S - .84Ex – .3Ey
D + 1.2L + 1.2S + .84Exp + .3Ey
D + 1.2L + 1.2S - .84Exp – .3Ey
D + 1.2L + 1.2S + .84Exn + .3Ey
D + 1.2L + 1.2S - .84Exn – .3Ey
D + 1.2L + 1.2S + .84Eyp + .3Ex
D + 1.2L + 1.2S - .84Eyp – .3Ex
D + 1.2L + 1.2S + .84Eyn + .3Ex
D + 1.2L + 1.2S - .84Eyn – .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr + .84Ex +.3 Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr +.84Ey + .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr - .84Ey - .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr + .84Exp + .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr - .84Exp - .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr + .84Exn + .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr - .84Exn - .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr - .84Eyp - .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr + .84Eyn + .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2Lr - .84Eyn - .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S + .84Ex + .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S - .84Ex - .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S + .84Ex + .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S - .84Ey - .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S + .84Ey + .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S - .84Exp - .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S + .84Exp + .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S - .84Exn - .3Ey
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S + .84Eyp + .3Ex
D + 1.2L + 1.2Lpart + 1.2S - .84Eyn - .3Ex
1.2D + L + Exp + .3Ey + .2S
1.2D + L - Exp - .3Ey + .2S
1.2D + L + Exn + .3Ey + .2S
1.2D + L - Exn - .3Ey + .2S
1.2D + L + Eyp + .3Ex + .2S
1.2D + L - Eyp - .3Ex + .2S
1.2D + L + Eyn + .3Ex + .2S
1.2D + L - Eyn - .3Ex + .2S
.9D + Exp + .3Ey
.9D - Exp - .3Ey
.9D + Exn + .3Ey
.9D - Exn - .3Ey
.9D + Eyp + .3Ex
.9D - Eyp - .3Ex
1.2D + L + .2S + Ex + .3Ey
1.2D + L + .2S - Ex - .3Ey
1.2D + L + .2S + Ey + .3Ex
1.2D + L + .2S - Ey - .3Ex
.9D + Ex + .3Ey
.9D - Ex - .3Ey
.9D + Ey + .3Ex
.9D - Ey - .3Ex
1.2D + Ex + .3Ey + L
1.2D - Ex - .3Ey + L
1.2 D + Ey + .3Ex + L
1.2D - Ey - .3Ex + L
1.2D + Exp + .3Ey + L
1.2D - Exp - .3Ey + L
1.2D + Exn + .3Ey + L
1.2D - Exn - .3Ey + L
1.2D + Eyp + .3Ex + L
1.2D - Eyp - .3Ex + L
1.2D + Eyn + .3Ex + L
1.2D - Eyn - .3Ex + L
1.2D + Ex + .3Ey + L + Lpart + .2S
1.2D - Ex - .3Ey + L + Lpart + .2S
1.2D + Ey + .3Ex + L + Lpart + .2S
1.2D - Ey - .3Ex + L + Lpart + .2S
1.2D + Exp + .3Ey + L + Lpart + .2S
1.2D - Exp - .3Ey + L + Lpart + .2S
1.2D + Exn + .3Ey + L + Lpart + .2S
1.2D - Exn - .3Ey + L + Lpart + .2S
1.2D + Eyp + .3Ex + L + Lpart + .2S
1.2D - Eyp - .3Ex + L + Lpart + .2S
1.2D + Eyn + .3Ex + L + Lpart + .2S
1.2D - Eyn - .3Ex + L + Lpart + .2S
1.2D + Ex +.3 Ey + L + Lpart
1.2D - Ex - .3Ey + L + Lpart
1.2D + Ey + .3Ex + L + Lpart
1.2D - Ey - .3Ex + L + Lpart
1.2D + Exp + .3Ey + L + Lpart
1.2D - Exp - .3Ey + L + Lpart
1.2D + Exn + .3Ey + L + Lpart
1.2D - Exn - .3Ey + L + Lpart
1.2D + Eyp + .3Ex + L + Lpart
1.2D - Eyp - .3Ex + L + Lpart
1.2D + Eyn + .3Ex + L + Lpart
1.2D - Eyn - .3Ex + L + Lpart
.85D + .84Eyn + .3Ex
.85D - .84Eyn - .3Ex
D + .84Ey + .3Ex + 1.2L + 1.2S
D - .84Ey - .3Ex + 1.2L + 1.2S
D - .84Ex - .3Ey + 1.2L + 1.2Lr + 1.2Lpart
D + .84Eyp + .3Ex + 1.2L + 1.2S + 1.2Lpart
D + .84Exp + .3Ey + 1.2L + 1.2S + 1.2Lpart
D + .84Exn + .3Ey + 1.2L + 1.2S + 1.2Lpart
D - .84Eyp - .3Ex + 1.2L + 1.2S + 1.2Lpart
D + .84Eyn + .3Ex + 1.2L + 1.2S
D - .84Eyn - .3Ex + 1.2L + 1.2S

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  طراحی الاستیک مقطع بتنی hamed_r_b 2 1,780 1399/10/9 ، 10:42 عصر
آخرین ارسال: SELESA3
  طراحی سازه ی 3طبقه با استخر در طبقه ی سوم hmohamadi_64 9 10,871 1398/7/27 ، 01:49 عصر
آخرین ارسال: مسعود یوسف زاده
  رد اتصالات مفصلی عرف در سازه بتن آرمه art47 0 1,818 1396/12/3 ، 10:59 عصر
آخرین ارسال: art47
  طراحی ستونهای سازه های بتنی elyasostad 7 1,519 1396/10/9 ، 07:10 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  ضریب رفتار و زمان تناوب سازه لوله ای Arya68 0 733 1396/9/2 ، 10:21 عصر
آخرین ارسال: Arya68
  نحوه ی محاسبه ی حداقل مقدار آرماتور اعضای خمشی (تیر بتنی) 7mycivil 1 2,153 1395/11/17 ، 10:06 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
Heart طراحی دستی رمپ پله سازه های بتنی MOHANDES_ZAMANI 3 6,068 1395/9/12 ، 12:06 صبح
آخرین ارسال: 891060443
  ratios یا نسبت طرح در سازه بتنی مبتدی95 4 1,487 1395/8/9 ، 12:46 صبح
آخرین ارسال: مبتدی95
  نظر مهندسین عزیز در مورد این سازه Arya68 5 1,789 1395/4/14 ، 12:16 عصر
آخرین ارسال: ali.esfandi
  ترکیب بارهای طراحی سازه بتنی طبق ویرایش92 مبحث6 mahsa chenari 11 3,969 1394/12/10 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: mohsen-1364

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان