امتیاز موضوع:
  • 15 رأی - میانگین امتیازات: 3.93
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دستورالعمل ایمنی اجرایی جهت گرفتن پایانکار ساختمان از نظر آتش نشانی
#1

قابل ذکر هست موارد اعلامی برای هر استان متفاوت هست ولی مرجع تمام قوانین آتش نشانی به آیین نامه معتبر NFBA بر میگرده.


[b]محوطه سازي:[/b]
1-تسطيح ومحوطه سازي مجموعه بايد طوري انجام پذيرد كه امكان تردد و استقرار خودرو هاي

آتش نشاني جهت انجام عمليات نجات و اطفاء به سهولت ميسر باشد.

2-ابعاد درب ورودي محوطـــــه مجموعه بايد بگونه اي انتخـــاب گردد كه ورود خودروهاي سنگين

آتش نشاني بهمجموعه امكان پذير باشد.

3-جهت امكــان انجام عمليـــات بالا برهاي آتش نشاني احداث هر گونه سردرب و امثـــالهم در

قسمت وروديمحوطه ممنوع مي باشد .

پلكان عمومي:
4-دهليز پلكان و چاه آسانسور با ساختار مقاوم حريق دوربندي و از ساير قسمتها مجزا گــردد.

5-اندازه عرض هر مسير پله حداقل 112 سانتي متر و عرض پاگرد پيش ورودي (لابي) طبقـــات

حداقل 150سانتيمتر و عرض پاگرد نيم طبقه استراحت 120 سانتيمتر در نظر گرفته و اجرا شود.

6-اندازه هاي ارائه شده در نقشه هاي معماري در خصوص عرض مسير پله ها ، عرض پاگردها

و ابعاد مربوط به پيش ورودي آسانسور ها دقيقا رعايت شود.

7-درب ورودي به دهليز پلكان در تمامي طبقـات از نوع مقاوم ، دوربند ، خود بسته شو و بدون

قفل و بست انتخاب و نصب گردد.

8-باز شدن درب داكتهاي تاسيســات ، شوت زباله و هر گونه بازشو ديگر بداخل دهليز پلكـــان

تحت هرشرايطي مجاز نمي باشد.

9-دريچه هاي شوت زباله موجود در دهليز پلكان اجرا شده بايد كاملا دوربند گردند.

10- ارتباط انباريها با دهليز پلكان از طريق درب مقاوم حريق خود بسته شو و دوربند قطع گردد.

11- دهليزهاي پلكان درطبقات توسط بازشوهاي مناسب ازنورو هواي طبيعي بهره مند گردند.

12- ارتفاع نرده پلكان عمومي حداقل 80 سانتيمتر و فاصله حفاظ داخلي (عمودي) حداكثر 10

سانتيمتر درنظر گرفته شود.(نصب حفاظ داخلي بصورت افقي مورد تاييد نمي باشد.)

13- اطراف پلكان عمومي ابتدا سيمان اندود سپس گچكاري گردد.

14- اجراي انباري در زير پله ها مجاز نمي باشد.

15- به منظور كاهش وحشت متصرفين از ارتفاع ، اطراف پلكان بوسيله جـــــان پناه با ارتفـــاع

حداقل 80 سانتيمتر محافظت گردد.

16- پلكانهــاي خروجي بايد يك راه بي خطر و بي مـــانع را تا سطح زمين با محــل كاملا امني

فراهم نمايد.

17- دسترسي به پلكانهاي خارجي در هر طبقه بايد از طريق دربهـــاي مقاوم و دود بند صورت

پذيرد.

18- جهت جلوگيري از ريزش نزولات آسماني به روي پله هاي خـــارجي ، مسقف نمــودن اين

گونه پله هاالزاميست.

19- كف پا گردها و پلكانهاي خارجي با ســـازه فلزي بايد از نوع ورق فلزي آجدار پوشــش داده

شود.

[b]پله دوار: [/b]
20 - حداقل اندازه كف (پاخور) هر طبقه 30 سانتيمتر از باريك ترين قسمت 28 ســانتيمتر بوده، از فاصله 30به
بعد 90 الي110سانتيمتر طول پلكان موجود باشد.
21- استفاده از پله هاي مارپيچ در راه هاي خروجي براي حداكثر 5 نفر مجاز خواهد بود مشروط به آنكهضوابط زير رعايت شود: