امتیاز موضوع:
  • 40 رأی - میانگین امتیازات: 3.45
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مجموعه مقالات سومين كنفرانس ملی سازه و فولاد و اولين كنفرانس ملی سازه های سبك LSF
#1
..د برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) )


دانلود [URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) )

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

لیست مقالات سومين كنفرانس ملی سازه و فولاد و اولين كنفرانس ملی سازه های سبك فولادی (LSF)

1. Analytical Investigation on Retrofitted I-Beam to Double-I Built-up Column Connections Using Internal Diaphragms and External T-Stiffeners
2. كاربرد فولاد پر مقاومت ST52 و پيونده ريخته گري در سازه سقف قوسي فولادي سالن هاي نمايشگاهي شهر آفتاب با دهانه هاي 80 و 50متر
3. كاربرد كنترل كننده لياپانوف بهينه سازي شده در كنترل ارتعاشات سازه هاي مرتعش
4. مقايسه منحني هاي هيسترزيس روش هاي تجربي با روش مبتني بر مولفه ها در اتصالات فولادي تير به ستون
5. مقايسه تاثير عملكرد لرزه اي ميراگر جرمي تنظيم شده(TMD)در سيستم هاي مختلف سازه اي
6. مقايسه تحليل دو بعدي و سه بعدي در ارزيابي پتانسيل خرابي پيش رونده در يك سازه فولادي قاب خمشي
7. مقايسه جابجايي هاي حاصل از تحليل ديناميكي طيفي و تاريخچه زماني در ساختمانهاي نامنظم متعارف شهري
8. مهاربند كمانش تاب
9. مدل سازي اجزاي محدود براي ستونها سرد نورد شده
10. مدلسازي عددي گسترش ترك در اتصالات خورجيني متئاول تحت اثر بارهاي چرخه اي
11. مطالعه كاربرد ميراگر فلزي بيضي شكل EADAS در مقاوم سازي لرزه اي قابهاي فولادي
12. مطالعه موردي،بررسي تطبيقي و مطالعه مباني ضوابط طراحي لرزه اي آيين نامه طراحي و اجراي ساختمانهاي فولادي ايران و آمريكا
13. مطالعه ي روش هاي تحليل غير خطي و غير الاستيك قاب هاي فولادي
14. مطالعه آزمايشگاهي رفتار برشي اتصالات پيچي در سازه هاي فولادي سرد نورد شده
15. مطالعه تحليلي و عددي محل هاي مطلوب جهت تعبيه ميراگر تنظيم پذير مغناطيسي در قاب هاي برشي
16. مطالعه رفتار ديناميكي سكوهاي دريايي نزديك ساحل
17. معرفي و ارزيابي سيستم جديد ديوار برشي فولادي داراي گشودگي با بكارگيري نوارهاي FRP به عنوان تقويت لبه
18. معرفي يك سيستم ميراگر اصطكاكي جديد تحت عنوان ميراگر گوه سان با اصطكاك فزاينده به همراه به همراه عملكرد متقارن
19. نگرشي فلسفي به طراحي سازه هاي فولادي به روش ضرايب بار و مقاومت(LRFD)و مقايسه آن با روش تنش مجاز(ASD)
20. ويژگي هاي تيرآهن بهينه سازي شده گروه ملي
21. پايه هاي رفتار نا خطي سازه ها و راه حل هاي معادله هاي حاكم
22. آناليز المان محدود غير خطي ساده شده اي براي سازه هاي فولادي سرد نورد شده با ديوار برشي
23. اثر ميانقابي پانل هاي ساندويچي(3D_PANEL)بر رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي
24. اثر ميراگرهاي الحاقي بر پاسخ لرزه اي پل هاي جداسازي شده
25. اثر ارتفاع سازه بر رفتار غير خطي سيستم قاب خمشي فولادي همراه با ديوار برشي بتن آرمه
26. اثر اصطكاك ديناميكي سرعت بستن پيچ هاي پر مقاومت بر نيروي پيش تنيدگي پيچ ها
27. اثر صليبت دال هاي بتني در جلوگيري از خرابي پيش رونده سازه هاي فولادي
28. اثرات درجه نامعيني بر مقاومت سازه هاي فولادي قاب خمشي در برابر خرابي پيش رونده
29. ارائه فرم هاي بهينه كمانش مقاطع سرد نورد شده ي فولادي(CFS)به منظور بهبود رفتار سيستم قاب فولادي سبك(LSF)قسمت دوم:ظرفيت خمشي مقاطع C شكل
30. ارزيابي كالبد پذيري سازه هاي فولادي با مهاربند هم محور
31. ارزيابي مقاومت سازه هاي شبكه دو لايه تخت فضا كار در برابر توزيع تصادفي نا كاملي اوليه طول اعضاء به ازاء شرايط تكيه گاهي مختلف
32. ارزيابي و تحليل جداساز هاي لرزه اي EPS،LRB،HDRB،به كمك نرم افزارMATLAB
33. ارزيابي سازه هاي فولادي سرد نورد شده با ديوار برشي تحت آزمايش ميز لرزان
34. ارزيابي عملكرد روش پوش آور مودال در قاب خمشي ويژه فولادي تحت زلزله دور و نزديك
35. ارزيابي عددي همسازي دال بتني محاط كننده ستون با اتصالات نيمه صلب فولادي تحت بارگذاري مونوتونيك
36. استفاده از ميراگر جرمي تنظيم شده ي چندگانه ي بهينه براي كاهش پاسخ لرزه اي سازه هاي فلزي غير خطي
37. استفاده از جداگر پاندولي به عنوان جداساز لرزه اي و بررسي آن تحت اثر مولفه افقي زلزله
38. اصلاح رفتار قابهاي فولادي ساده داراي مهاربند در برابر گسيختگي پيشرونده در اثر حذف ستون گوشه
39. بكارگيري كنترلر نيمه فعال MR جهت كاهش پاسخ ديناميكي جكت سيري تحت بارگذاري لرزه اي
40. بكارگيري الگوريتم تكاملي رقابت استعماري در بهينه سازي سازه هاي فولادي
41. بهينه يابي قابهاي فولادي بر اساس روش PSO و بررسي تاثير پارامترهاي شناختي و اجتماعي در روند بهينه يابي
42. بهينه سازي چند هدفه خرپاهاي فولادي با الگوريتم تركيبي ژنتيك و رقابت استعماري
43. بهينه سازي و تحليل تنش سازه كلكتورهاي خورشيدي سهموي خطي نيروگاه يزد تحت بار زلزله با استفاده از نرم افزار ANSYS
44. بهينه سازي تاشه شبكه هاي تخت دو لايه فضا كار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
45. بهينه سازي سازه هاي فولادي سه بعدي تحت محدوديت فركانس با لحاظ نمودن اثر متقابل خاك و سازه
46. بهبود عملكرد قاب هاي فولادي ساده در برابر خرابي پيش رونده با استفاده خرپاهاي سقفي و كمره اي
47. بهبود عملكرد سازه هاي جداسازي شده فولادي تحت اثر مولفه قائم حركت زمين
48. برآورد ميانگين فراواني ساليانه وقوع حالت حدي در قابهاي خمشي فولادي
49. برآورد نتايج تحليل ديناميكي غير خطي به كمك تحليل استاتيكي غير خطي تطبيقي
50. بررسي كاهش نيروي برش پايه سازه با استفاده از ستون هاي استخواني شكل در طبقه اول
51. بررسي منحني ممان_دوران اتصال تير I شكل به ستون CFTبه روش رياضياتي و مقايسه ي آن با نتايج آزمايشگاهي
52. بررسي منحني هيسترزيس در اتصال AW_RBS در تير دوبل با مقاطع ايراني
53. بررسي مودهاي گسيختگي اتصالات خمشي با صفحه انتهايي هم تراز به همراه بار محوري
54. بررسي نسبت ميرايي ويسكوز معادل در ميراگرهاي هيسترزيس لوله در لوله و قوطي در قوطي
55. بررسي وجود يا عدم وجود جوش در اتصال صفحات پيوستگي به ستون قوطي در اتصال گيردار تير به ستون قوطي
56. بررسي پارامترهاي موثر بر رفتار لرزه اي سيستم سازه اي قاب خرپائي متناوب با امكان حركت مركز گراي گهواره اي بلند شونده از پايه
57. بررسي پارامترهاي موثر بر ظرفيت كمانشي غير الاستيك ورق اتصال بادبندي در ساختمانهاي فولادي
58. بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد لرزه اي سازه هاي جدا سازي شده با سيستم جداساز پاندولي اصطكاكي متكي بر شالوده مقعر كروي
59. بررسي آزمايشگاهي عملكرد لرزه اي قاب هاي مهاربندي ويژه
60. بررسي آسيب پذيري لرزه اي سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي و ديوار برشي با توسعه منحني هاي شكنندگي
61. بررسي اثر كاربرد فولادهاي HPS بر رفتار خمشي پل هاي متشكل از تيرورق هاي Iشكل خميده
62. بررسي اثر نحوه و محل قرارگيري ميراگر جرمي تنظيم شده(TMD)در ساختمان هاي بلند مرتبه
63. بررسي اثر نرمي پيوندها در گونه هاي مختلف تحليل قاب هاي فولادي دو بعدي
64. بررسي اثر آتش بر پايداري ديوار برشي فولادي با ورق نازك
65. بررسي اثرات جزئيات اتصال ورق مضاعف بر روي رفتار چشمه اتصال
66. بررسي بهسازي لرزه اي قاب هاي خمشي بتني با عضو مهاري ضربدري داراي فيوز
67. بررسي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بتني موجود با استفاده از مهاربندهاي واگرا با پيوند قائم جفت
68. بررسي توزيع نيرو در صفحه هاي اتصال با حالت هاي خاص
69. بررسي توزيع بهينه ميراگر اصطكاكي پال در قابهاي بادبندي با نيروي لغزش ثابت
70. بررسي تئوريكي و آزمايشگاهي مقاومت جوشهاي گوشه بين مهاربندها و صفحات اتصال كه داراي ضعف اجرائي هستند
71. بررسي تاثير مولفه قائم زلزله بر پاسخ لرزه اي پلهاي فلزي جداسازي شده با ايزولاتور هسته سربي
72. بررسي تاثير پارامتر HCMR در بهينه يابي سطح مقطع قاب هاي فولادي بر اساس روش جستجوي هارموني
73. بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر رفتار سازه اي ستونهايCFT
74. بررسي تاثير پارامترهاي تصادفي بار در تعيين نقطه عملكرد احتمالاتي مهاربندهاي هم محور و برون محور با استفاده از روش طيف ظرفيت
75. بررسي تحليلي و عددي اثر خمش و برش بر رفتار ديوار برشي فولادي با ورق نازك
76. بررسي تحليلي رفتار خمشي تيرهاي فولادي پيش تنيده شده با تاندونهاي خارجي به روش اجزاي محدود
77. بررسي جداگر پاندولي تحت اثر مولفه افقي و قائم زلزله
78. بررسي درصد لغزش بهينه ميراگر اصطكاكي پال در ساختمان فولادي بهسازي شده با ميراگر بر اساس مفاهيم انرژي
79. بررسي رفتار لرزه اي اتصال براكت پيچي كايرز تحت بارگذاري لرزه اي عادي و نزديك گسل
80. بررسي رفتار لرزه اي اتصال خمشي CONXL با تغيير آرايش پيچ ها تحت بارگذاري چرخه اي
81. بررسي رفتار چرخه اي ديوارهاي برشي فولادي متشكل از پانل هاي برشي مجزا
82. بررسي رفتار اجزا و نيروهاي تكيه گاهي در سيستم هاي تركيبي قاب فولادي ساده و ديوار پانلي سه بعدي تحت بارهاي تناوبي
83. بررسي رفتار استاتيكي و لرزه اي وصله ستون پيشنهادي آيين نامه ايران
84. بررسي رفتار تيرهاي پيوند ساخته شده از فولاد با نقطه تسليم پايين
85. بررسي رفتار ديناميكي قاب هاي فولادي مقاوم سازي شده با ديوار برشي فولادي موج دار به روش اجزا محدود
86. بررسي رفتار سيستم هاي مهار بندي در سازه هاي فولادي تحت اثر بارهاي ناشي از انفجار
87. بررسي رفتار غير خطي سيستم سازه اي خرپاي متناوب
88. بررسي روش هاي طراحي سازه هاي سرد نورد شده مقاوم در برابر آتش
89. بررسي روش تحليل مستقيم در طراحي ستون هاي فولادي و مقايسه آن با روش طول موثر
90. بررسي سيستم لوله در لوله با كلاهك خرپايي در ساختمان هاي بلند فولادي
91. بررسي سازه هاي فضا كار با مقاطع فولادي و آلومينيومي به دو روش تنش مجاز و حالات حدي
92. بررسي شكل پذيري اتصالات خمشي ستون_درختي داراي تير كوتاه غير منشوري و ستون با مقطع H شكل
93. بررسي عملكرد لرزه اي صفحه اتصال مهاربند تحت بارهاي چرخه اي در قاب هاي مهاربندي شده همگراي ويژه
94. بررسي عملكرد ميراگر اصطكاكي پال در پاسخ لرزه اي انواع مهاربندهاي همگرا
95. بررسي عملكرد ميراگرهاي ضربه اي به كارگيري در سيستم هاي كاهنده ي ارتعاشات سازه ها
96. بررسي عملكرد سكوي ثابت دريايي دنا در برابر زلزله با بكار گيري ابزار كنترل نيمه فعالSATMD
97. بررسي عملكرد سازه ي جداساز شده با تكنولوژي آلياژ حافظه دار شكلي
98. بررسي عملكرد ستون هاي فولادي با بست موازي تحت اثر بارهاي چرخه اي و ارائه يك روش بهسازي
99. بررسي عملي بودن استفاده از يك سيستم باربر جانبي با عملكرد تاخيري پي در پي
100. بررسي عددي رفتار لرزه اي قاب سبك فولاديLSE
101. بررسي عددي عملكرد لرزه اي سيستم قاب فولادي سرد نورد شده(LSE)داراي ميراگرADAS
102. تاثير قاب هاي عرضي بر رفتار پل هاي متشكل از تير ورق هاي I شكل خميده
103. تاثير مدلسازي دستگاه پله بر عملكرد غير خطي قابهاي خمشي فولادي
104. تاثير جلوگيري از كمانش بادبندهاي طبقه بام در بهبود عملكرد لرزه اي قاب هاي بادبندي زيپي
105. تاثير زاويه زلزله بر عملكرد سازه هاي جداسازي شده فولادي تحت اثر مولفه قائم حركت زمين
106. تاثيرات عايق كردن بخش هاي مختلف اتصال در رفتار اتصال تير به ستون لوله اي در حرارت هاي بالا
107. تحليل اجزاي كف ستون ها تحت بار فشاري توام با برون محوري
108. تحليل احتمالي بار كمانشي تير ورق هاي سوراخ دايره اي شكل
109. تحليل خرابي پيشرونده در قاب هاي فولادي مقاوم لرزه اي مجهز به ديوار برشي فولادي
110. تحليل ديناميكي تاثير استفاده از جداسازهاي لرزه اي در رفتار مخازن زميني به روش شبيه سازي عددي
111. تحليلي شكل پذيري قاب سبك (LSF)تركيب شده با قاب خمشي فولادي
112. تخمين جابجايي هاي طولي ساختمانهاي بلند تحت اثر باد به روش شبكه هاي عصبي مصنوعي
113. تعيين نيروي بحراني كمانش براي ستون هاي الاستيك با سطح مقطع ثابت و متغير با استفاده از روش تكراري تغييراتي(VIM)
114. تعيين تنش كمانش بحراني مقاطع سرد نورده فولادي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
115. رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي با ارتفاع متوسط طراحي شده با دو ديدگاه عملكردي و نيرويي
116. رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي با زنجيره ناقص مهاربندهاي همگرا
117. رفتار دوره اي اتصالات تير به ستون در قاب هاي مهاربندي شده ي فولادي
118. روش بهبود رفتار اتصال تير I شكل به ستون لوله اي در آتش سوزي
119. شبيه سازي رفتار كمانشي مخازن ذخيره استوانه اي سر باز تقويت شده با كابل در معرض طوفان
120. طيف پاسخ براي سازه يك درجه آزادي تحت رويدادهاي دنباله ار
121. طراحي و تحليل لرزه اي يك اتصال مركز گراي جديد با سپري پيچي
122. طراحي پلاستيك بر اساس عملكرد قاب هاي فلزي مهاربندي شده واگرا با تير پيوند مياني
123. طراحي بهينه قاب هاي فولادي خمشي در حالت حدي و تنش مجاز به كمك الگوريتم فاخته
124. طراحي بهينه پل هاي خرپايي با استفاده از الگوريتم كرم ابريشم
125. عنوان مقاله:بررسي عيوب در جوشهاي نفوذي و نحوه تشخيص به روش مافوق صوت و رفع نقص
126. عيب يابي سازه هاي فولادي با استفاده از انرژي كرنشي مودال و ماشين بردار پشتيبان حداقل مربعات


[تصویر:  u0bl1ejr4u68r5vuu02u.gif]
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مقالات بهینه سازی سازه ها و الگوریتم های آن mehdipanahi 4 4,440 1395/9/11 ، 11:59 صبح
آخرین ارسال: nextgen
  درخواست مقالات ششمین همایش مقررات ملی ساختمان با موضووع مراقبت و نگهداری از ساختمان ه estimator 0 1,285 1394/10/7 ، 10:35 صبح
آخرین ارسال: estimator
  دانلود مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران_ کرمانشاه (9و10مهر 1393) فرشاد امن خانی 0 1,673 1394/4/17 ، 04:02 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آنالیز دینامیکی سازه saeid.north 0 1,812 1394/4/10 ، 02:21 عصر
آخرین ارسال: saeid.north
  شناخت انواع سیستم های سازه ای samisoft 0 1,541 1394/2/16 ، 08:19 عصر
آخرین ارسال: samisoft
  دانلود مجوعه مقالات در زمینه اتصالات سازه های بتنی admin 8 5,496 1393/10/20 ، 06:16 عصر
آخرین ارسال: admin
  مقاله تحلیل و طراحی اعضای غیر سازه ای - دکتر مهدی علیرضایی علی خیرالهی 2 2,543 1393/10/8 ، 03:48 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  مقاله "نامنظمی در سازه ها و جلوگيری از آن" (ایمان الیاسی) کیوان بابایی 0 2,047 1393/7/26 ، 07:05 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  بررسي اشكالات و ضعف های اجرايی سازه های فولادی (علی خیر الدین) کیوان بابایی 0 1,473 1393/7/26 ، 06:56 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  تعيين زاويه تحريك مناسب سازه براساس آناليز ديناميكي طيفي کیوان بابایی 0 1,430 1393/7/26 ، 06:52 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان