امتیاز موضوع:
  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 3.57
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمونه سوالات ایتبس
#1
در دستورset building view option فعال کردن اين گزينه باعث مي شود که موضوعات صفحه ايي بصورت توپر نمايش داده شود؟(ت 3 س)

الف)object fill

ب)object edge

ج)object shrink

د) object plate

-

كدام قابليت زير در نرم افزارEtabs وجود ندارد؟ (ت 3 م)

الف: طراحي سازه هاي فلزي، بتني و ديوار برشي

ب: طراحي تيرهاي سقف مركب

ج: طراحي سازه هاي فولادي سرد نورد شده

د: تحليل استاتيكي خطي و غيرخطي، ديناميكي طيف پاسخ و تاريخچة زماني

- پس از باز كردن نرم افزارEtabs مهمترين و اولين كاري كه بايد انجام دهيم چيست؟ (ت 3 م)

الف: تعريف مقاطع ب: تنظيم واحد ج: تعيين نوع سازه د: رسم خطوط شبكه

- در نرم افزار Etabs كدام يك از روشهاي زير جهت طراحي ديوار برشي بكار نمي رود؟ (ت 3 س)

الف: Simpilified C and T

ب: uniform Reinforcing…

ج: General Reinforcing…

د:3D Design…

- فايل اصلي نرم افزار Etabs با چه پيوندي ذخيره مي شود ؟ ( ت 3 آ)

الف: F2K

ب: FDB

ج: EDB

د:SDB

- جهت معرفي مواد، مقاطع، بارها، تركيبات بارگذاري از كدام منو استفاده مي كنيم؟ (ت 3 آ)

الف: Display

ب: Assign

ج:Define

د: option

- جهت مشاهده بارهاي اعمال شده به سقف طبقات چه دستوري را اجرا مي كنيم.
( ت 3 آ)

الف: display / show loads / Frame/ line

ب: display / deformed shape

ج: Assingn / Area loads

د: display / show loads / Area

- در صورتي كه بخواهيم بارهاي اعمال شده به سازه را از منوي
display/ show loads مشاهده كنيم امكان مشاهدة كدام يك از گزينه هاي زير وجود ندارد؟ (ت 3 س)

الف: بارهاي نقطه اي، خطي ، سطحي

ب: بارهاي اعمال شده تحت تركيبات بار

ج: نيروهاي داخلي اعضا

د: نيروي زلزله وارد بر سقف صلب

- در صورتي كه بخواهيم در ساخت مدل جديد (new model ) از خصوصيات تعريف شده مدل هاي قبلي استفاده كنيم چه گزينه اي را بايد انتخاب كنيم؟ (ت 3 م)

الف: new model / No

ب: new model / choose.edb

ج:new model / defult

د: new model / previous model

- براي تحليل ديناميكي به روش طيفي ابتدا بايد طيف بازتاب را به نرم افزار معرفي كنيم اين كار را با دستور ................. انجام مي دهيم. (ت 3 م)

الف: define / tim history / function

ب:define / response spectrum function

ج: Assign / response spectrum function

د: define / static load cases

- براي اختصاص سقف صلب براي سقف طبقات پس از انتخاب سقف هاي مورد نظر چه دستوري را اجرا مي كنيم؟ (ت 5 م)

الف: Assign / joint/ point / Diaphragm

ب: Assign / shell/ Area/ Diaphragm

ج:Define / Diaphragm

د:set building view option/ Diaphragm extend

- كدام يك از جمله هاي زير در مورد سقف صلب درست نمي باشد؟ ( ت 5 س)

الف: سقف كاملاً صلب سقفي است كه تحت بارهاي وارده و تنش هاي داخلي تغيير شكل ندهد.

ب: اگر سقف تيرچه بلوك را هر در سازه اي بكار ببريم بدون محاسبات مي توان فرض كرد كه سقف مربوطه صلب است.

ج: از سقف صلب جهت توزيع نيروي جانبي مابين عناصر مقاوم باربر استفاده مي شود.

د: وقتي سقفي را صلب مي كنيم در حقيقت تغيير مكان تمام نقاط سقف را به مركز جرم آن طبقه وابسته مي كنيم.

- چند نوع object (موضوع) در نرم افزار Etabs تعريف شده است. (ت 6 آ)

الف: نقطه اي – خطي – سطحي

ب: نقطه اي- خطي – سطحي – حجمي

ج: خطي – سطحي

د: خطي – غيرخطي

- منظور از Master story چيست؟ ( ت 6 م)

الف: مركز جرم طبقه را نشان مي دهد.

ب: منظور طبقه مبنا است كه جهت سرعت در بارگذاري و اختصاص خصوصيات مقاطع تعدادي از طبقات را مشابه آن مدل مي كنيم.

ج: محل وصلة ستونهاي طبقه را نشان مي دهد.

د: طبقه خرپشته

- گزينة glue joint to line در منويEdit/ Edit Grid line چه كاربردي دارد؟
(ت 6 س)

الف: جا به جا كردن خطوط شبكه

ب: چسباندن خطوط شبكه به خطوط ترسيم شده

ج: جدا كردن خطوط شبكه از خطوط ترسيم شده

د: پاك كردن خطوط شبكه

- پيش فرض نرم افزار Etabs در اتصال ستونها به زمين چيست؟ (ت 6م)

الف: مفصلي ب: گيردار ج: غلتكي د: بستگي به سازه مورد نظر دارد.

- Splice point در story dataچه كاربردي دارد. (ت 6 م)

الف: نشان دهنده نقاط اتصال تير به ستون است.

ب: در صورت وجود وصله در ستونهاي طبقه بكار مي رود.

ج: طبقات مشابه را نشان مي دهد.

د: مركز سختي طبقه را نشان مي دهد.

- splice height درstory data چه كاربردي دارد؟ (ت 6 م)

الف: ارتفاع طبقه يا نيم طبقه را نشان مي دهد.

ب: طول خالص ستون را نشان مي دهد.

ج: ارتفاع طبقات مشابه را نشان مي دهد.

د: در صورت وجود وصله در ستونها جهت مشخص نمودن فاصله محل وصله از كف طبقه بكار مي رود.- در رابطه با محورهاي اصلي و فرعي كدام جمله درست نمي باشد (ت 6 س)

الف: محور محلي (1) در طول عضو و از ابتدا به انتهاي عضو تعريف مي شود.

ب: محور محلي 3 محور ضعيف ( minor ) و2محور قوي ( major ) مي باشد.

ج: هر گره داراي محورهاي محلي3,2,1 مي باشد كه به ترتيب موازي محورهاي اصلي x وy وz مي باشند.

د: دستگاه مختصات سراسري يك دستگاه مختصات راستگرد مي باشد.

- کدام دستور براي هم رديف کردن نقاط، خطوط و لبه ها به کار مي رود؟(ت 6 م)

الف)Align points / lines/ Edges

ب)Edit points/ lines / Edges

ج)Merge points / lines/ Edges

د)Extend line objects

- کاربرد دستور Divid line چيست؟(ت 7 آ)

الف) اتصال خطوط

ب) امتداد دادن خطوط

ج) تقسيم کردن خطوط

د) جابجا کردن خطوط- در منويFile دستور import و export به چه منظور بكار مي رود. (ت 7 آ)

الف: وارد كردن فايل هاي مختلف به Etabs و يا صادر كردن فايل هاي موجود در Etabs به برنامه هاي ديگر

ب: ساختن فايل هاي متني مورد نياز برنامه

ج: استفاده از مدل هاي قبلي جهت استفاده از مشخصات تعريف شده در آن

د: توصيف مقاطع و فراخواني آنها از فايل هاي موجود

- جهت مشاهده warnig ها و Error ها در نرم افزار Etabs كدام دستور را بايد اجرا كرد؟ (ت 7 م)

الف: File/ input data

ب: prerefrence / option/ last Analyzis run log

ج: file / last Analyzis run log

د: display / Error and warning

- براي يك ساختمان مسكوني كه شامل بار زنده (live ) بار مرده ( Dead) نصف بار طبقه آخر (wall ) بار قائم زلزله Ev و بار افقي زلزله Ex و Ey باشد كدام گزينه نشان دهندة جرم معرفي شده به نرم افزار است. (ت 7 م)

الف: Dead+ live ب: Dead+ live + wall

ج: Dead + 0.2 wall + live د: Dead + wall + 0.2 live

- در منوي Edit كدام يك از دستورات زير وجود ندارد؟ (ت 7 م )

الف: حذف و اضافه كردن يك طبقه به سازه

ب: جابجا كردن المانها ( move )

ج: مشاهده آخرين نتايج طراحي

د: چسباندن دو عضو جدا از هم ( merge )

- در دستورDefine كدام گزينة زير بكار نمي رود؟ (ت 7 س)

الف: معرفي تركيبات بارگذاري

ب: معرفي آئين نامه طراحي

ج: معرفي جرم سازه

د: معرفي طيف بازتاب جهت تحليل ديناميكي

- جهت تنظيم تعداد پنجره هاي مشاهده در صفحة نرم افزار از كدام دستور استفاده مي شود؟ (ت 7 م)

الف:view / window

ب:display / window

ج: Edit/ window

د: option / windows

- جهت فعال سازي و اعمال اثر P- در سازه از كدام منو استفاده مي شود ؟
( ت 7 م)

الف: Analyze

ب: Design

ج: option

د: define

- براي تعريف مقاطع مستطيل در نرم افزار Etabs از كدام گزينه استفاده مي شود؟ (ت 7 آ)

الف:define / import / rectangular

ب: Assign / add/ rectangular

ج: define / add / rectangular

د: define/ add / General

- كدام گزينة زير براي تغيير زاويه قرارگيري (جهت تيرريزي) المان سقف بكار مي رود؟ (ت 7م)

الف: Assign / shell Area / local Axes

ب: define/ shell Area/ local Axes

ج: view/ change local Axes

د: define / add / General

- در معرفي حالت هاي بارگذاري زلزله در صورتي كه بخواهيم نيروهاي زلزله محاسبه شده توسط كاربر را در ارتفاع سازه توزيع كنيم از كدام گزينه استفاده مي كنيم. ( ت 7 م)

الف: user coefficient ب: user load ج: none د:UBC 97

- جهت تعريف يك نماي جديد دلخواه از كدام دستور استفاده مي كنيم. (ت 7 س)

الف:Define / Drow Development elevation

ب:Drow / Drow Development elevation

ج: option / add new elevation

د: تعريف نماي جديد امكان پذير نمي باشد.

- از دستور Measure براي اندازه گيري کدام پارامتر استفاده نمي شود؟(ت 7 م)

الف) طول خط ب) مساحت

ج) ابعاد مقطع د) زاويه- كدام يك از مقاطع زير را نمي توان از فايل Euro.pro فراخواني (import ) كرد؟ (ت 8 م)

الف: Double Angle

ب:Tee

ج: Angel

د:Double Channel

- مطمئن ترين روش براي معرفي يك مقطع مركب از چند پروفيل و ورق كدام يك از روشهاي زير است؟ (ت 8 س)

الف:import / General

ب: Add/ General

ج:Add/ sd section

د: import / sd section

- در تعريف مقطع ستون مستطيل براي يك سازة بتني اگر تعداد آرماتورهاي معرفي شده در جهت 2 و 3 به ترنيب 4 و 5 باشد تعداد آرماتورهاي بكار رفته در مقطع چند عدد است؟ ( ت 8 س)

الف: 12 ب: 20 ج: 14 د: 16

- دستور End offset به چه منظوري بكار مي رود؟ (ت 8 آ)

الف: جهت آزادسازي انتهاي اعضاي خطي

ب: جهت اعمال بار در دو انتهاي اعضا خطي

ج: جهت اعمال ناحيه صلب انتهاي اعضا خطي

د: جهت اعمال ناحيه صلب انتهاي اعضا سطحي- کداميک از جملات زير در مورد نرم افزار Etabs صحيح نيست؟(ت 8 م)الف) در اين نرم افزار فقط سه نوع المان خطي و سطحي و نقطه ايي داريم.

ب) هر عضو مايل خطي که در صفحه قائم ترسيم مي شود با ضوابط مهاربندها طراحي مي شود.

ج) هر عضو قائم سطحي به عنوان ديوار برشي در نظر گرفته مي شود.

د) نرم افزار به طور خودکار نيروي شلاقي زلزله را محاسبه کرده و به سازه اعمال مي کند

- كدام يك از گزينه هاي زير در مورد تعريف مقاطع بتني صحيح است. (ت 8 س)

الف: براي ستونها فقط مي توانيم از مقطع مربع و مستطيل استفاده كنيم.

ب: در تعريف مقطع تيرها حالت Reinforced to be check را انتخاب مي كنيم.

ج: پوشش بتن روي آرماتور از مركز آرماتور طولي در نظر گرفته مي شود.

د: تعداد آرماتور معرفي شده درستون ها در هر جهت (3,2 ) نبايد بيش از 6 عدد باشد.

- در نرم افزار Etabs منظور ازNull Areas چيست؟(ت 8 م)

الف) موضوعات داراي يک خصوصيت

ب) موضوعات صفحه ايي فاقد خصوصيت

ج) موضوعات صفحه ايي تعريف شده توسط کاربر

د) موضوعات صفحه ايي تعريف شده در نرم افزار

- دايره سبز کوچک در انتهاي اعضا نمايانگر ..... است.

الف) اتصال صلب ب) اتصال مفصلي

ج) اتصال نيمه گيردار د) اتصال فنري

- کاربرد گزينه End Release در دستورbuilding view option چيست؟(ت 8 آ)

الف) مشاهده آزادسازي انتهاي اعضا

ب) ايجاد آزادسازي انتهايي اعضا

ج) مشاهده فنرهاي نقطه ايي

د) ايجاد فنرهاي نقطه ايي- در رابطه با قيود تكيه گاهي پاي ستونها كدام جمله نادرست مي باشد. (ت 9 م)

الف: پيش فرض نرم افزار اتصال پاي ستون را مفصلي فرض مي كند.

ب: جهت اختصاص قيود تكيه گاهي پاي ستون از دستور Assign / joint/restraint استفاده مي كنيم.

ج: در اتصال صلب پاي ستون (هر دو جهت صلب) تمام درجات آزادي دوراني و انتقالي مقيد مي شوند.

د: در اتصال مفصلي پاي ستون (هر دو جهت مفصلي) درجات آزادي دوراني و انتقالي را آزاد مي كنيم.

- تعداد درجات آزادي يک گره نامقيد در يک سازة سه بعدي چه تعداد مي باشد؟(ت 9 م)الف) 6 ب) 3 ج) 4 د) صفر

- کاربرد دستورEdit reference planes چيست؟(ت 9 م)

الف) ويرايش ارتفاع طبقات و تراز طبقات

ب) تعريف طبقات مشابه

ج) ايجاد طبقه مجازي در تراز مورد نظر

د) اضافه کردن طبقه ايي به طبقات ساختمان- جهت تعريف يك دال دو طرفه از كدام يك از موضوعات صفحه اي استفاده مي كنيم(ت 10 م)

الف)slab

ب) Deck

ج)plank

د)Deck , slab

- جهت تعريف سقف تيرچه بلوك كدام يك ازگزينه هاي زير را استفاده مي كنيم. (ت 10 آ)

الف) Filled Deck ب) unfilled Deak

ج)solid slab د) steel deck

- جهت تعريف سقف كامپوزيت از كدام گزينة Deck استفاده مي كنيم. (ت 10 آ)

الف) Filled Deck ب) unfilled Deak

ج)solid slab د) steel deck

- در كدام يك از سقفهاي زير جهت پخش بار بايد عمود بر جهت تيرچه باشد. (ت 10 س)

الف) سقف تيرچه بلوك ب) سقف كامپوزيت

ج) دال يكطرفه د) دال مشبكي

- دستور Assign/shell Area/pier label به چه منظوري يكار مي رود؟ (ت11س )

الف) بارگذاري ديوار برشي

ب) نامگذاري ديوار برشي

ج) اختصاص مقاطع براي ديوارهاي برشي

د) نامگذاري ستونهاي متصل به ديوار برشي- براي تقسيم بندي ديوارها (مش) از چه دستوري استفاده مي شود؟(ت11س )

الف)Edit/ mesh Area

ب) Assign / mesh wall

ج)Edit / mesh wall for opening

د) Edit/ merge Area- دركدام يك از موضوعات صفحه اي رفتار المان را shell تعريف مي كنيم (ت 11س)

الف)slab

ب)plank

ج)wall

د)Deck- در مورد سيستم دوگانه فولادي کدام گزينه زير درست نمي باشد؟(ت 12 س)الف) اين سيستم از ترکيب قاب خمشي و مهاربند يا ديوار برشي بوجودمي آيد.

ب) در طراحي اين سيستم قاب خمشي به علاوه مهاربند يا ديوار برشي براي 100% نيروي زلزله و قاب خمشي براي 25% نيروي زلزله طراحي مي شود.

ج) مقدار ضريب رفتار اين سيستم بزرگتر از سيستم خمشي مشابه است.

د) منظور از سيستم دوگانه سيستمي است که در يک جهت قاب خمشي و در جهت عمود بر آن مهاربند يا ديوار برشي باشد.- جهت اعمال بار نقطه اي بر روي المان سطحي از کدام گزينه استفاده مي کنيم؟ ( ت 13 س)

الف)Assign / Area loads/ point

ب)define / Area loads / point

ج)Assing / Area loads/ uniform

د) دستوري جهت اعمال بار نقطه اي بر روي المان سطحي تعريف نشده است.

- جهت اعمال بار گسترده بر روي اعضاي خطي از کدام دستور استفاده مي کنيم. (ت 13 س )

الف) Assign / frame/ line/ loads/ uniform

ب)Assign / frame/ line/ loads/ distributed

ج)define / frame/ line/ loads / uniform

د)define / frame/ line / loads /distributed

- براي ساختماني مسکوني واقع در شهر زاهدان در صورتي که مقدار ضريب بازتاب سازهB = 2.5 باشد و ضريب رفتار آن R = 8باشد مطلوب است تعيين مقدار ضريب زلزله (شتاب مبناي طرح زاهدان A = 0.3 مي باشد) (ت 13 م)

الف)0.103 ب)0.1375 ج)0.093 د)0.146

- فرض کنيم تمامي اعضاي سازه در حالت انتخاب هستند در صورتي که دستور Assign/Frame/ line/loads/uniform را اجرا کنيم. چه اتفاقي مي افتد. (ت 13 س)

الف) بر روي کليه اعضاي سازه بار گسترده اعمال مي شود.

ب) فقط بر روي اعضاي سطحي (سقف ها و ديوارهاي برشي) بار يکنواخت اعمال مي شود.

ج) فقط بر روي المان هاي سقف بار يکنواخت اعمال مي شود.

د) در اين حالت انتخاب، هيچ باري اعمال نخواهد شد.

- خروج از مرکز اتفاقي در تعريف نيروي زلزله در چه صورتي بايد تعريف شود. (ت 13 س)

الف) ساختمانهاي بالاي 5 طبقه ب) ساختمانهاي بالاي 18 متر

ج) ساختمانهاي بالاي 18 متر يا بالاي 5 طبقه

د) ساختمانهاي بالاي 18 متر يا 5 طبقه يا نامنظم

- کدام يک از ترکيبات زير مي تواند ترکيب بار يک ساختمان فولادي که بر اساس آئين نامه فولاد ايران طراحي مي شود باشد. (ت 13 س)

الف) DL + LL + Ex

ب)DL + LL + Ex + Ey

ج)0.75 (DL + LL+ Ex)

د)1.05 DL + 1.275LL + 1.4Ex

- کدام يک از ترکيبات بارگذاري زير مي تواند ترکيب بار طراحي يک سازة بتن آرمه هفت طبقة نامنظم تحت آئين نامه بتن آمريکا ACI باشد. (ت 13 س)

الف)1.4DL + 1.7LL + 1.87 Exp

ب)1.05 DL + 1.275LL + 1.4 Exp + 0.42Ey

ج)DL + LL + Exp + 0.3 Ey

د)1.05DL + 1.275 LL + 1.4Exp- در مورد مدهاي نوسان ساختمان سه بعدي کدام جمله درست نمي باشد؟(ت 15 س)الف)هر سازه به ازاي هر طبقه 2 مد نوسان انتقالي و يک مد نوسان دوراني دارد.

ب) مدهاي نوسان اول نسبت به مدهاي بالاتر زمان تناوب بيشتري دارند.

ج) نرم افزار زماني مدهاي نوسان سازه را نشان مي دهد که گزينة set Dynamic parameters را در منوي analyze فعال کرده باشيم.

د) مدهاي نوسان سازه با تغيير ترکيبات بار طراحي تغيير مي کنند.

- جهت مشاهده شکل تغيير يافته سازه در مدهاي نوسان از کدام دستور استفاده مي کنيم. (ت 15 م)الف) display / show deformed shape

ب) display / show mode shape

ج)display/ show table

د)Analyze / set dynamic parameter- دستور display/ show deformed shape به چه منظوري بکار مي رود؟(ت 15 آ)الف) مشاهده شکل تغيير يافته سازه تحت مدهاي نوسان

ب) مشاهده شکل تغيير يافته سازه تحت بارهاي قائم و جانبي

ج) مشاهده شکل تغيير يافته سازه تحت کليه بارها و ترکيبات بارگذاري

د) مشاهده شکل تغيير يافته سازه تحت کليه بارها، ترکيبات بارگذاري و مدهاي نوسان

- جهت طراحي سازة بتن آرمه بر اساس آئين نامة بتن ايران کدام گزينة زير را بايد از منوي option / prerefrence انتخاب کنيم. (ت 17 س)الف)ACI

ب)CSA

ج)AISC

د)UBC97

- در صورتي که بخواهيم بدون باز کردن قفل نرم افزار مقطع عضوي را تغيير بدهيم از چه دستوري استفاده مي کنيم؟(ت 15 م)

الف)Assign / Frame / line / Frame section

ب)Design / change design section

ج)Design / over write Frame design procdure

د)هيچکدام- در مشاهده نتيجه تفصيلي طراحي يک عضو فولادي يا بتني نسبت تنش به صورت مجموع سه عدد ( به طور مثال0.92= 0.61 + 0.11+ 0.20 ) نمايش داده مي شود. منظور از سه عدد فوق چيست؟(ت 15 س)الف) نسبت تنش بار محوري + خمشي + برش

ب) نسبت تنش بار محوري + خمش حول محور ضعيف + خمش حول محور قوي

ج) نسبت تنش بار محوري براي بار مرده + بار زنده + زلزله

د) نسبت تنش بار ناشي از خمش حول محورهايx و y و z- اگر تغيير مکان طبقه n و h ارتفاع آن طبقه باشد Drift آن طبقه مساوي است با ؟ (ت 15 س)

الف) ب)

ج) د)

- از دستور display / show member force/ stress diagram به چه منظوري استفاده مي شود؟(ت 15 س)الف) جهت مشاهده نيروهاي داخلي اعضاي خطي و نمودارهاي آنها

ب) جهت مشاهده نيروهاي عکس العمل تکيه گاه

ج) جهت مشاهده نيرو و تنش در اعضاء سطحي

د) کليه موارد

- در طراحي سازه هاي فلزي جهت تنظيم پارامترهاي طراحي مهاربندها ، ستونها و تيرها از کدام دستور استفاده مي کنيم؟(ت 16 م)الف)Design / steel Frame design / view revise over writes

ب) option / prerefrence/steel frame design

ج)Design / over write Frame Design procedure

د)Design / steel joist design

.

- در صورتي که تيري با مقطع I شکل داراي مقطع فشرده بوده و مهار جانبي داشته باشد مقدار تنش مجاز آن چه مقدار است؟(ت 16 م)الف) 0.6Fy ب)0.66Fy ج)0.75Fy د)0.4Fy

- جهت اعمال نسبت طول مهار نشده جانبي بال فشاري تيرها کدام گزينة زير بکار مي رود؟(ت 16 م)الف)Effective length factor (k major)

ب)unbraced length Ratio (major)

ج)Effective length factor (kminor)

د)unbraced length Ration (minor Ltd)

- مقادير ضريب طول موثر مهاربند Xمطابق مبحث 10 مقررات ملي ايران چه مقدار در نظر گرفته مي شود؟(ت 16 آ)الف) کمانش داخل صفحه0.5 و کمانش خارج صفحه 0.7

ب) کمانش داخل صفحه1 و کمانش خارج صفحه0.85

ج) کمانش داخل صفحه 1 و خارج صفحه 1

د) کمانش داخل صفحه 0.7 و کمانش خارج از صفحه0.5

- تير لانه زنبوري را در کدام حالت زير مي توان استفاده کرد؟(ت 16 م)الف) به عنوان تير اتصال مهاربند 7 و 8

ب) به عنوان تير اتصال مهاربندEBF

ج) در سيستم قاب خمشي

د) به عنوان تير فرعي سقف کامپوزيت

حداکثر درصد آرماتور مجاز ستونها خارج از محل وصله براي آرماتور AII چه مقدار است؟(ت 17 م)

الف) 3 درصد ب) 6 درصد

ج)4 درصد د)

- در صورتي که نرم افزار مقدار لازم آرماتور برشي براي ستونها را با عدد 0.186گزارش دهد،اگر بخواهيم از 3 عدد آرماتور شماره 10 استفاده کنيم مطلوبست تعيين حداکثر فاصله مابين آرماتورهاي برشي(ت 17 س)

الف)12.5 ب)15

ج)7 د)10

- دستور Make Auto select section null به چه منظوري بکار مي رود؟(ت 17 س)الف) ايجاد ليست طراحي خودکار فولادي

ب) خارج کردن موضوعات انتخاب شده از حالت طراحي خودکار پس از يکسان شدن مقطع تحليل و طراحي

ج) ايجاد ليست طراحي خودکار بتني

د) خارج کردن موضوعات انتخاب شده از حالت طراحي خودکار قبل از يکسان شدن مقطع تحليل و طراحي

- در سازه هاي بتن آرمه آرماتور برشي در ابتدا و انتهاي ستون ها و تيرها (ناحيه بحراني) بر اساس ...... با فاصله کمتر از ساير نقاط تعبيه مي شود؟(ت 17 س)الف) نتايج طراحي دستي ب) ضوابط آئين نامه

ج) نتايج طراحي نرم افزار د) نظر مهندس محاسب

- مقدار ضريب اثر ترک خوردگي در مقاطع بتن آرمه تير و ستون در سازه با حرکت جانبي مهار نشده به ترتيب چه مقدار است؟(ت 17 م)الف)0.7 , 0.7

ب)0.7 , 0.35

ج)0.35 , 0.7

د)0.35 , 0.35

- حداکثر درصد آماتور مجاز در تيرها چه مقدار است؟(ت 17 آ)الف)5/2 درصد ب)3 درصد

ج) 4 درصد د) 25/2 درصد

- در سازه هاي بتن آرمه جهت تعريف کداميک از اعضاي سازه نمي توان از حالت check استفاده نمود و همواره بايد از حالتdesign استفاده کرد؟(ت 17 س)

الف) ستون ب) ديوار برشي ج) تير د) ستون و ديوار برشي

- در صورتي که بخواهيم سازه ايي بتن آرمه با شکل پذيري متوسط طراحي کنيم با چه دستوري پيش فرض برنامه را که شکل پذيري زياد است تغيير مي دهيم؟(ت 17 م)

الف Design / Concrete design / view rivise over write

ب)option / preference/ concret frame design

ج)design / concert design / display design info

د) design/ over write design procedure

- آرماتور افقي در ديوار برشي بر اساس کدام نيرو محاسبه مي شود؟(ت 18 م)الف) خمشي ب) برشي

ج) خمشي و برشي د) خمشي و محوري

- حداقل و حداکثر آرماتور افقي و قائم در ديوار برشي چه مقدار است؟(ت 18 س)الف) 0.25 درصد حداقل و 2 درصد حداکثر

ب) 2.5 درصد حداقل و 3 درصد حداکثر

ج) 0.25 درصد حداقل و 6 درصد حداکثر در محل وصله ها

د) حداقل و 2.5 درصد حداکثر

- در کداميک از حالت هاي طراحي ديوار برشي آرماتورهاي قائم به صورت دلخواه در مقطع توزيع مي شود و مي توان هر شکلي را براي مقطع ديوار برشي در نظر گرفت؟(ت 18 م)الف)uniform ب) simplified T& C

ج)General د)advanced

- در صورتي که بخواهيم بدون باز کردن قفل نرم افزار مقطع ديوار برشي را تغيير دهيم از کدام دستور استفاده مي کنيم؟(ت 18 س)

الف)Design / shear wall Design / Define pier…

ب)Design / shear wall Design / Assign pier…

ج).بدون باز كردن قفل نمي توان تغييري در مقطع ديوار برشي داد .

د ) Assign / shell / Area/ pier label

- جهت مشاهده و ساخت فايل متني که شامل اطلاعات ورودي و خروجي سازه باشد از چه دستوري استفاده مي کنيم؟(ت 18 س)الف)display / show table / Building data

ب)file / print table / summery report

ج)file / print table /Analyze out put

د)display / show table / Analyze vesult

- کدام يک از گزينه هاي زير جزو خروجي هاي متني نمي باشد؟(ت 19 س)

الف)File / print table / in put

ب)File / print table / Analyze out put

ج)File / print table / shear wall design

د)File / print table / Reaction- جهت مشاهده تغيير مکان نسبي طبقات، مرکز جرم طبقه، ترکيبات بار و مدهاي نوسان از کدام دستور منوي display بايد استفاده کرد؟(ت 19 س)الف)display / show table / building out put

ب)display / show table / displacement

ج)display / show table / Frame out put

د)display / show table / Building data- نرم افزار Etabs مقدار آرماتور برشي را بر روي اعضاي تير و ستون و ديوار برشي به چه صورت گزارش ميدهد؟(ت 19 م)

الف) Av (مساحت آرماتور برشي)

ب) Av/S (نسبت مساحت آرماتور برشي به فاصله آرماتورها)

ج) (نسبت مساحت آرماتور برشي به مساحت مقطع)
د) Av (total) مساحت آرماتور در کل طول عضو

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#2
سوال های خوبی هستن مهندس جان.تشکر
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود آموزش طراحی دیوارهای برشی U شکل و بازشو دار در ایتبس فرشاد امن خانی 0 857 1399/1/20 ، 02:49 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود فیلم " آموزش ترسیم گنبد در ایتبس " (دکتر هادی دهقان منشادی) فرشاد امن خانی 0 899 1398/9/25 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود فیلم" آموزش ترسیم سقف شیب دار در ایتبس " (دکتر هادی دهقان منشادی) فرشاد امن خانی 0 929 1398/9/25 ، 06:57 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آموزش تصویری رسم گرید لاین مورب و یا متفرقه بین دو نقطه در ایتبس فرشاد امن خانی 11 20,006 1398/5/2 ، 10:44 صبح
آخرین ارسال: مصلحت1
  دانلود آموزش پوش آور در ایتبس 9.7 (مهندس علیرضا خویه) فرشاد امن خانی 0 1,155 1397/10/25 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلودآموزش طراحی جداگر لرزه ی (Base-Isolation) در ایتبس 2015 (علیرضا خویه) فرشاد امن خانی 0 1,168 1397/10/25 ، 04:32 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آموزش بدست آوردن مقدار میلگرد تیرهای بتنی از برنامه ی ایتبس+کاملا تصویری فرشاد امن خانی 49 63,094 1397/9/27 ، 12:54 عصر
آخرین ارسال: bimedana
  اثر پی دلتا چیست ؟ (و ویدیو نحوه اعمال در ایتبس) parzik 0 1,069 1397/4/7 ، 09:22 عصر
آخرین ارسال: parzik
  دانلود راهنمای طراحی مهاربند کمانش تاب با استفاده از نرم افزار ایتبس(پویا تدبیر ویرا) فرشاد امن خانی 0 1,202 1397/1/30 ، 03:36 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  خروجی گرفتن از مرکز جرم و مرکز سختی ایتبس فرشاد امن خانی 24 28,988 1396/12/26 ، 01:07 صبح
آخرین ارسال: mehdipanahi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان