امتیاز موضوع:
  • 49 رأی - میانگین امتیازات: 2.88
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چند نکته در طراحی ساختمانهای اسکلت فلزی قاب ساده با etabs
#1
چند نکته در طراحی ساختمانهای اسکلت فلزی قاب ساده با etabs

این نکات مربوط به طراحی ساختمانهایاسکلت فلزی با استفاده از سیستم قاب ساده ساختمانی و مهاربند هم محور میباشد. دوستان دیگر اگر چیزی در تکمیل این موارد به نظرشان میرسد در زیر همین پست اضافه کنند.

1- در طراحی سازه جهت رعایت ضوابط پیوست 2 آیین نامه 2800 یا ضوابط ویژه طرح لرزه ای مبحث دهم باید از آیین نامه UBC استفاده نمایید

2- با توجه به استفاده از آیین نامه UBC باید جهت انظباق ترکیب بارها با ترکیب بارهای آیین نامه های ایران، ترکیب بارها را به صورت دستی به نرم افزار معرفی نمایید. در این زمینه باید توجه کنید که چون آیین نامه UBC افزایش 33 درصدی تنشهای مجاز در بارهای زلزله را اعمال نمیکند شما باید ضرایب ترکیب بارهای شامل زلزله یا باد را در عدد 0.75 ضربکنید. البته استفاده از همان ترکیب بارهای پیش فرض برنامه عملآ منجر به نتایجی منطبق با نتایج ناشی از ترکیب بارهای آیین نامه ایران میشود

3- توجه کنید برای اعمال ضوابط ویژه آیین نامه UBC باید در قسمت OPTION/PREFERENCES/STEEL FRAME DESIGN :
الف- آیین نامه UBC انتخاب شود
ب- در قسمت FRAME TYPE گزینه BRACED FRAME انتخاب شود
ج- در قسمت ZONE گزینه ZONE4 یا ZONE3 انتخاب شود.

4- با توجه به آنکه در طراحی تیرها نیازی به در نظر گرفته شدن ضوابط ویژه آیین نامه زلزله نیست و تیرها تنها در برابر بارهای ثقلی باید کنترل شوند، برای عدم اعمال این ضوابط برای تیرها شما میتوانید تیرها را جداگانه با انتخاب آیین نامه AISC دوباره طراحی کنید و یا با انتخاب تمامی تیرها و مراجعه به آدرس DESIGN/STEEL FRAM DESIGN/VIEW/REVISE OVERWRITES... در قسمت FRAME TYPE گزینه ORDINARY MRF راانتخاب نمایید. توجه کنید در حالت استفاده از قاب خمشی با شکلپذیری کم ضوابط ویژه خاصی بر روی طراحی تیرها اعمال نمیشود.

5- با توجه به برخی تفاوتها در ضوابط آیین نامه UBC و آیین نامه 2800 یا مبحث دهم در طراحی بادبندها به نکات زیر توجه کنید:
الف- اگر در سازه بادبند ضربدری دارید با توجه به آنکه ضریب طول این بادبندها در صفحه اصلی و عمود بر صفحه اصلی بادبند به ترتیب 0.5 و 0.67 است و باتوجه به آنکه در آیین نامه UBC مقدار نسبت L/R با عدد 123 مقایسه میشود و در آییننامه 2800 نسبت KL/R با این عدد مقایسه میشود و این دو عدد با هم متفاوت هستند، این کنترل برای این بادبندها باید به صورت دستی انجام شود.
ب- در آیین نامه ایران بر خلاف آیین نامه UBC اجباری به فشرده بودن مقطع بادبندها ذکر نشده است. به همین جهت پیغامهای خطایی که بدین سبب در طراحی بادبندها داده میشود، را میتوان نادیده گرفت.
با توجه به موارد اختلاف گفته شده در بالا و با توجه به آنکه معمولآ درنرم افزار برای بادبندها از مقاطع GENERAL یا SD استفاده میشود که نرم افزار آنهارا غیرفشرده میداند، نمیتوان برای بادبندها از مقاطع AUTOSELECT استفاده نمود وباید این مقاطع به صورت دستی وارد شوند و در طراحی آنها پیغامهای خطای گفته شده دربالا نادیده گرفته شود. اما برای بقیه مقاطع منعی در استفاده از مقاطع AUTOSELECT وجود ندارد

6- قبل از طراحی سازه وارد قسمت DEFINE/SPECIAL SEISMIC LOAD EFFECT شوید و در صفحه جدیدی که ظاهر میشود موارد زیر را انجام دهید:
الف- در قسمت بالای صفحه گزینه INCLUDE SPECIAL SEISMIC DESIGN DATA را انتخاب نمایید
ب- درقسمت RHO FACTOR (RELIABILITY FACTOR BASED ON REDUNDUNCY) گزینه USER DEFINED راانتخاب و برای آن عدد 1 را وارد کنید
ج- در قسمت DL MULTIPLIER نیز گزینه USER DEFINED را انتخاب کرده و برای آن عدد 0 را وارد کنید
قابل ذکر است که این دوعدد باعث تغییراتی در ترکیب بارهای طراحی طبق آیین نامه های آمریکا میشود که باوارد کردن این اعداد این تغییرات اعمال نمیگردد
د- بقیه قستمها را رها کرده ودر قسمت پایین صفحه در قسمت OMEGA FACTOR (SYSTEM OVERSTRENGH FACTOR) گزینه USER DEFINED را انتخاب نمایید و برای آن اگر آیین نامه 2800 را استفاده میکنید عدد 2.8و اگر مبحث دهم را استفاده میکنید 2.4 را وارد نمایید.

7- اگر لازم است که مطابق آیین نامه 2800 صددرصدنیروی زلزله با 30 درصد جهت دیگر ترکیب شود موارد زیررا در نظر داشته باشید
الف- حالتهای بار مربوط به 100 درصد نیروی زلزله را بسته به آنکه برون از مرکزیت اتفاقی لازم باشد یا نه معرفی نمایید
ب- دو حالت بارنیز برای اعمال 30 درصد نیروی زلزله معرفی کنید. این دو حالت بار بدون برون ازمرکزیت اتفاقی است. به جای آنکه ضریب 0.3 را بعدآ در ترکیب بارها اعمال کنید درهمان ابتدا این ضریب را در ضریب زلزله ضرب و حالت بار را با همان ضریب معرفی کنید. در صورتی که این ضریب در ترکیب بارها اعمال شود در کنترل ستونها برای ترکیب باروِیژه آیین نامه 2800 (بند 5-1 پیوست 2 یا معادل آن در مبحث دهم) ایرادی در کنترلستون ایجاد میشود و ستون بر اساس مجموع 100 درصد نیروی زلزله در هر دو جهت متعامدکنترل میشود و نه 100 درصد نیروی زلزله در یک جهت و 30 درصد نیروی زلزله در جهت متعامد
ج- ترکیب بارها را بر این اساس اصلاح کنید. توجه کنید که این ترکیب بایددر هر دو جهت با در نظر گرفتن جهت مثبت و منفی ترکیب 100 درصد نیروی زلزله با 30درصد نیروی زلزله جهت متعامد اعمال کنید و در نتیجه ترکیب بارهای زلزله نسبت بهحالت معمولی دو برابر میشود

8- پس از طراحی اولیه سازه که در یک فرآیند سعی وخطا انجام میشود ، موارد زیر را کنترل کنید:
الف- حتمآ طراحی با مقاطع نهایی نیز یکبار کنترل شود
ب- اگر از ضوابط سازه های منظم جهت طراحی ساره استفاده ای کرده اید این ضوابط را حتمآ برای سازه نهایی کنترل کنید
ج- ضوابط مربوط به برون از مرکزیت اتفاقی و علی الخصوص ضابطه مربوط به تشدید برون از مرکزیت را حتمآ کنترلکنید و در صورت لزوم اصلاح لازم را در مدل و طراحی سازه انجام دهید. در هر صورت آخرین مدل شما باید یکبار دیگر توسط نرم افزار دوباره طراحی و کنترل شود

9- اگر در سازه شما در برخی سقفها اختلاف تراز وجود دارد. این اختلاف تراز را باید بامعرفی REFERENCE PLANES در محلهایی که اختلاف تراز وجود دارد و نه تعریف طبقه جدیددر این محلها مدلسازی نمایید

10- اگر مدل شما شامل بادبندهای پرده ای (بادبندهای Y شکل ) میباشد، برای مدلسازی آن شما مجبورید به علت ایجاد یک گره میانیدر تراز خارج طبقه یا با مقداری اغماض اتصالات بادبندها در این گره را به صورت گیردار معرفی نمایید و یا آنکه روش اعمال نیروهای زلزله را تغییر داده و نیروهای جانبی را پس از محاسبه دستی به سازه اعمال نمایید

11- سعی شود با مقداری اغماض از مدلسازی تیرهای پله صرفنظر شود و پله به صورت دستی محاسبه شود. در محل پله نیز همانند بقیه قسمتها سقف با المان SHELL معرفی شود.

12- جهت توزیع مناسب نیروهای ثقلی بین پلها المانهای شل را به صورت MEMBRANE معرفی کنید و در هنگام معرفی این المانها گزینه USE SPECIAL ONE-WAY LOAD DISTRIBUTION را (برای سقفهایتیرچه ای و کامپوزیت ) را فعال کنید.

13- در تعریف نیروهای زلزله چنانچه ازگزینه USER COEFFICIENT استفاده میکنید و همچنین در تعریف بار مرده محاسبه وزن سازه را بر عهده نرم افزار قرار داده اید، در هنگامی که میخواهید در تعریف DEFIME/MASS SOURCE برای معرفی ترکیب بار جهت محاسبه وزن سازه در بالای صفحه گزینه FROM LOADS را انتخاب کنید. توجه کنید در این حالت چون وزن سازه جزیی از بار مرده میباشد دیگرلازم نیست برای محاسبه وزن سازه جرم سازه جداگانه به جرم محاسبه شده ناشی از بارهای زنده و مرده اضافه شود.

14- اگر در سازه شما کاربریهای مختلف با درصد مشارکت مختلف در محاسبه وزن سازه وجود دارد حتمآ چند نوع بار زنده معرفی کنید و برای هر یکاز این بارها درصد مشارکت را جداگانه وارد کنید

15- جهت کنترل تغییر شکلهایجانبی سازه شما میتوانید در قسمت DESIGN/STEEL FRAME DESIGN/SET LATERAL DISPLACEMENT TARGET... مقادیر مجاز تغییر شکلها را بر اساس آیین نامه 2800 واردکنید. در این صورت در حالتی که از مقاطع AUTOSELECT استفاده میکینید این مقاطع بادر نظر گرفتن کنترل تغییر شکلهای جانبی مجاز انتخاب میشوند. البته در آخر شما بهتراست یکبار مقاطع را کنترل کنید تا بیهوده از مقاطع غیراقتصادی استفاده نشده باشد.

16- سعی کنید با تغییر آرایش و مقطع بادبندها در پلان و ارتفاع در یک فرآیندسعی و خطا لنگر پیچشی را به حداقل برسانید. به این نکته نیز باید توجه شود. به ایننکته هم توجه کنید که ستونهایی که در دهانه های بادبندی شده قرار ندارند ممکن استمقداری نیروی زلزله در آنها ایجاد شود.

17- توجه کنید هرچند در سازه های باسیستم قاب ساده ساختمانی و بادبند بر اساس یک سنت فرض میشود که ستونها تنها نیروهای محوری را تحمل مینمایند و در آنها نباید هیچ لنگری ایجاد شود، اما عملآ به دلایل مختلف از جمله اختلاف چند سانتیمتری محل اعمال واکنش تیرها با محور ستونها، یک سریلنگرها در ستونها ایجاد میشود که نباید به هیچوجه این لنگرها در طراحی سازه نادیدهگرفته شود. بلکه باید در صورت قابل توجه بودن این لنگر با استفاده از مقاطع با سختی خمشی بیشتر برای ستون (به طور مثال مقاطع پاباز) ستون را تقویت نمود.

18- توجه کنید با توجه به آنکه معمولآ بال فشاری تیرها که در قسمت بالای تیر قرار دارد بهوسیله بتن سقف به صورت جانبی در تمامی طول آن مهار میشود، میتوان تیرها را مهار شده فرض کرد و بر حسب آنکه مقطع فشرده یا غیرفشرده میباشند، میتوان تنشهای خمشی آنها رابرابر 158 یا 1440 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع فرض کرد. بدین منظو شما با انتخاب تمامیتیرها وارد قسمت design/ steel frame design/view/revise overwrites... شده و درقسمت unbraced lengh ratio (minorltb) یک عدد کوچک، مثلآ 0.01 را وارد نمایید (عددصفر را نرم افزار قبول نمیکند) بدینترتیب تیرها در تمامی طول خود مهار شده فرض میشوند و تنشهای خمشی آنها بر این اساس محاسبه میشود. البته توجه کنید در مورد مقاطع sd آنها به صورت غیرفشرده فرض میشوند، اگر این مقاطع فشرده هستند شمامیتوانید به صورت دستی تنش مجاز را برای آنها وارد نمایید.

19- حتمآ سعی کنیددر مدل نهایی سازه مقاطعی را قرار دهید که در نقشه نیز همانها را استفاده میکنید. اگر قرار است به دلایل اجرایی مقطعی را در نقشه به طور مثال بزرگتر استفاده کنید درمدل کامپیوتری نیز همان مقطع نقشه را استفاده کنید


[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#2
ممنون از اطلاعات خوبتون
درمورد بند7 و انتهای بند 18 لطف کنید بیشتر توضیح بدید
پاسخ
#3
در مورد بند 7 :::: در این مورد میتونید به آیین نامه صفحه ی 50 مبحث ششم مراجعه کنید

در مورد بند18:::: از اونجایی که تیرهای سازه در داخل بتن هستند امکان کمانش جانبی در راستای سقف برای تیرها وجود نداره و ما میتونیم مقدار0نسبت طول مهار نشده ی تیر) رو ناچیز فرض بگیریم و یه نکته اگه عدد 0 رو وارد کنم برنامه ضریب 1 رو در نظر میگیره و ما باید یک عدد کوچیک مثل 0.0001 در نظر بگیریم/


فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه محاسبه ماتریس سختی سازه با استفاده از نرم افزار ETABS فرشاد امن خانی 6 8,053 1398/12/4 ، 09:10 عصر
آخرین ارسال: aria518
  فایل آموزشی کنترل لرزش در سقف های کامپوزیت به دو روش قدیمی و جدید در ETABS 2016 فرشاد امن خانی 0 50 1398/10/20 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آنالیز کردن تیر و ستونها بعد از طراحی(رنگی شدن تیر و ستونها) فرشاد امن خانی 12 22,165 1398/10/19 ، 12:49 عصر
آخرین ارسال: erfan124
  دانلود جزوه " آموزش نکات محاسباتی در ETABS و SAFE ( مهندس علیرضا فاروقی ) فرشاد امن خانی 0 89 1398/9/22 ، 08:06 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  فیلم آشنایی با قابلیت تحلیل Model Alive در نرم افزار Etabs 2015 فرشاد امن خانی 2 1,099 1397/11/23 ، 02:12 عصر
آخرین ارسال: marcellus7889
  دانلودآموزش طراحی جداگر لرزه ی (Base-Isolation) در ایتبس 2015 (علیرضا خویه) فرشاد امن خانی 0 355 1397/10/25 ، 04:32 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آموزش تنظیمات سقف عرشه فولادی در ETABS (تنش مجاز و حالت حدی) (مسعود دهمرده) فرشاد امن خانی 0 417 1397/8/20 ، 01:35 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود آموزش نحوه اعمال تشدید برون از مرکزیت در ETABS admin 48 29,241 1397/8/19 ، 12:05 عصر
آخرین ارسال: ali_danesh
  دانلود فیلم آموزشی تحلیل پوش آور در Etabs به زبان فارسی «پیشنهاد ویژه »(2ساعت) فرشاد امن خانی 9 2,790 1397/5/29 ، 07:17 صبح
آخرین ارسال: c688lw
  برنامه جانبی برای درست کردن انواع گنبد در ETABS فرشاد امن خانی 2 8,347 1397/2/12 ، 11:11 صبح
آخرین ارسال: kiani20090

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان