امتیاز موضوع:
 • 28 رأی - میانگین امتیازات: 2.54
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3 دلیل برای استفاده از هاشور
#1
Rainbow 
3 دلیل برای استفاده از هاشور

هاشورزنی و پرکردن محدوده‌های بسته
1-
در نقشه‌کشی از هاشور برای نشان دادن جنس مصالح استفاده می‌شود. حتی
استانداردهایی نیز برای انواع هاشور وجود دارد. از جملة این استانداردها
می‌توان ANSI و ISO
را نام برد. به‌کمک هاشور انواع فلزات (ازجمله مس، برنج، آهن، فولاد و
...) یا انواع خاک (رس، لای، ماسه و ...) را در نقشه‌ها نشان می‌دهیم. در
نقشه‌های ساختمانی نیز در ترسیم مقاطع، سطوحی را که برش می‌خورند با هاشور
نشان می‌دهیم.
2-
در نقشه‌کشی دستی، برای نشان دادن محدوده‌های دارای بافت مشخص و یکنواخت
(به‌عنوان مثال محوطه‌های چمن‌کاری‌شده و کف‌های موزائیک) از برگه‌های
پلاستیکی چسبان مخصوصی به‌نام زیپاتون استفاده می‌شود. در اتوکد از هاشور
به منظور ایفای نقش زیپاتون نیز استفاده می‌کنیم.
3- درصورتی‌که بخواهیم درون محدوده‌های بسته را رنگ بزنیم باز هم به سراغ هاشور رفته نوع خاصی از آن را به کار می‌بریم.
به نظر می‌رسد دلایل بالا برای قانع کردن ما به آشنایی با هاشور کافی باشند.

پیش از آنکه بتوانیم هاشورزنی کنیم...
پیش از هاشورزنی لازم است محدوده‌های بسته‌ای ایجاد کنیم. به این منظور از فرمان‌های ترسیمی مانند LINE، CIRCLE، POLYGON، ARC
و ... استفاده کرده ترسیمی مشابه شکل 15-1 به وجود می‌آوریم. بخش‌های
مختلف این ترسیم می‌توانند برای آشنایی با کارآیی‌های متفاوت این فرمان
مورد استفاده قرار گیرند.

[تصویر: image001.jpg]
شکل 15-1 ) آماده‌کردن اسباب لازم برای فرمان هاشورزنی

فرمان BHATCH برای هاشورزنی
BHATCH به معنی هاشورمرزی (Boundary Hatch)
است. علت این نام‌گذاری را پس از خواندن توضیحات ذیل شکل‌های 15-2 و 15-3
متوجه خواهیم شد. شکل‌های دیگری نیز برای کامل شدن توضیحات مربوط به
پنجرةگفتگویی هاشور موردنیاز هستند. پس از مشاهدة آن‌ها و مطالعة توضیحات
مربوطه به ادامة بحث می‌پردازیم.

[تصویر: image002.jpg]
شکل 15-2) پنجرةگفتگویی فرمان BHATCH [font=&quot]–[/font] زبانة Quick
1. عنوان پنجرةگفتگویی: هاشور مرزی (Boundary Hatch)
2. دکمة‌بستن: برای خروج از پنجرةگفتگویی بدون ثبت تغییرات ایجاد شده این دکمه را می‌زنیم.
3. دکمة راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب ناحیه یا دکمة مورد نظر، یک راهنمای یک یا چند جمله‌ای مشاهده می‌کنیم.
4. زبانه‌های Quick و Advanced [font=&quot]–[/font] در این شکل زبانة Quick انتخاب شده است. (زبانة Advanced در شکل 15-3 شرح داده شده است.)
5. دکمة Pick Points [font=&quot]–[/font]
با انتخاب این دکمه، پنجرة؛فتگویی موقتاً به کنار می‌رود و از ما خواسته
می‌شود که نقطه‌ای را انتخاب کنیم. درصورتی‌که در اطراف نقطة انتخابی مرز
بسته‌ای وجود داشته باشد، این مرز به صورت درخشان (highlight) در می‌آید و هاشورزنی در درون این مرز انجام می‌گیرد.
6. دکمة Select Objects [font=&quot]–[/font]
پس از انتخاب این دکمه می‌توانیم اجسامی را درناحیة ترسیمی انتخاب کنیم.
به این ترتیب هر کدام از اجسام انتخابی به عنوان مرزهای هاشور در نظر گرفته
می‌شوند.
7. دکمة Remove Islands [font=&quot]–[/font] اگر قبلاً به‌کمک دکمة Pick Points مرزهایی مشخص کرده باشیم و بخواهیم از مرزهای داخلی یک یا چند تا را حذف کنیم، Remove Islands را انتخاب می‌کنیم. تا زمانی که از دکمة Pick Points استفاده نکرده‌ایم، این دکمه قابل استفاده نمی‌باشد.
8. دکمة View Selections [font=&quot]–[/font]
برای نمایش مرزهای انتخابی این دکمه را می‌زنیم. در این حالت پنجرة
گفتگویی موقتاً حذف می‌شود و می توانیم ناحیة ترسیمی را مشاهده کنیم.
مرزهای انتخاب‌شده که به صورت درخشان (highlight) در آمده‌اند قابل تشخیص می‌باشند. با زدن Enter، Space، Escape یا دکمة راست یا چپ ماوس دوباره به پنجرةگفتگویی برمی‌گردیم.
9. دکمة Inherit Properties [font=&quot]–[/font]
اگر قبلاً هاشوری رسم کرده باشیم و بخواهیم هاشور فعلی نیز مانند هاشور
موجود باشد کافی‌است این دکمه را زده، هاشور موردنظر را انتخاب کنیم.
10. جعبةفهرست‌جهشی Type (نوع) شامل 3 گزینه است:
· Predefined [font=&quot]–[/font] هاشورهایی که از قبل تعریف شده‌اند. الگوی این هاشورها در پرونده‌هایی به نام‌های ACADISO.PAT و ACAD.PAT نگهداری می‌شوند. اولی برای واحدهای متریک و دومی برای واحدهای اینچی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
· User defined [font=&quot]–[/font] هاشورهای ساده که با تعیین فاصلة بین خطوط و زاویة خطوط تعریف می‌گردند.
· Custom [font=&quot]–[/font] اگر الگوی هاشور در یک پروندة همنام با آن و با پسوند .PAT ذخیره شود و این پرونده در فهرست Surrort در محل نصب اتوکد کپی گردد، این الگو را می‌توانیم با انتخاب Custom مورد استفاده قرار دهیم.
11. جعبةفهرست‌جهشی Pattern (الگو) شامل کلیة الگوهایی است که اگر در قسمتType (نوع) Predefined را انتخاب کرده باشیم از پرونده‌های ACADISO.PAT یا ACAD.PAT خوانده می‌شود. الگوها به ترتیب الفبای لاتین مرتب شده‌اند ولی برای الگوی SOLID که با بقیة الگوها تفاوت دارد به ابتدای فهرست مراجعه می‌کنیم.
12. با انتخاب این دکمه می‌توانیم از صفحه‌ای که نمایانگر نام و شکل الگوهای Predefined است هاشور دلخواهمان را انتخاب کنیم. (شکل‌های 15-4-1 و 2 و 3 و 4)
13. دکمة Swatch
(نمونه) ضمن اینکه شکل هاشور جاری را نشان می‌دهد عملکردی مشابه دکمة
شمارة 12 دارد و با انتخاب آن صفحه‌ای حاوی شکل و نام الگوهای موجود ظاهر
می‌شود که از میان آن الگوی مطلوب را انتخاب می‌کنیم. (شکل‌های 15-4-1 و 2 و
3 و 4)
14. در صورت انتخاب نوع (Type) سفارشی (Custom) این قسمت فعال می‌شود و عملکرد آن مشابه دکمة شمارة 11 است.
15. این دکمه نیز مانند دکمة 12 است مشروط بر اینکه نوع (Type) سفارشی (Custom) انتخاب شده باشد.
16. جعبةفهرست‌جهشی زاویه (Angle) [font=&quot]–[/font] زاویة هاشور را در این بخش وارد یا انتخاب می‌کنیم. این زاویه بر حسب واحد تعیین شده توسط فرمان UNITS سنجیده می‌شود. اگر نوع (Type) انتخابی (جعبةفهرست 10) User defined باشد، زاویة صفر به معنی خط افقی، 90 به معنی خط عمودی و ... است.
17. جعبةفهرست جهشی مقیاس (Scale) [font=&quot]–[/font] اگر نوع (Type) انتخابی Predefined یا Custom
باشد، با انتخاب یا ورود عدد بزرگتر از 1 مقیاس هاشور بزرگتر و با ورود
عدد کوچکتر از 1 مقیاس هاشور کوچکتر خواهد شد. در هنگام انتخاب نوع (Type) الگوی‌کاربر (User defined) این قسمت غیرفعال می‌شود.
18. در فضای مدل این گزینه خاموش است. اگر در فضای کاغذ باشیم این جعبةکنترلی (Check box) قابل انتخاب می‌شود. با انتخاب این گزینه مقیاس نسبت به فضای کاغذ سنجیده می‌شود.
19. جعبةویرایشی Spacing (فاصله) برای تعیین فاصله بین خطوط هاشوری که از نوع (Type) الگوی‌کاربر (User defined) است مورد استفاده قرار می‌گیرد.
20. اگر نوع (Type) الگوی‌کاربر(User defined) را انتخاب کرده باشیم، این جعبةکنترلی قابل انتخاب خواهد شد و در صورت انتخاب آن هاشور به صورت مضاعف (ضربدری) ترسیم می‌گردد.
21. جعبةفهرست‌جهشی ISO pen width در صورتی فعال می‌شود که هنگام انتخاب الگو (Pattern) هاشورهای استاندارد ISO را مورد استفاده قرار دهیم.
22. ناحیة Composition (ترکیب) [font=&quot]–[/font] در این ناحیة 2 انتخاب برای ویژگی هاشور در اختیار داریم: همبسته و غیرهمبسته
23. دکمةرادیویی Associative (همبسته یا همراه) [font=&quot]–[/font]
با انتخاب این دکمه هاشور وابسته به مرزهای خود می‌شود و هر تغییری در
مرزها سبب تغییر در هاشور می‌گردد. به عبارت دیگر هاشور مرزهای خود را به
خاطر می‌سپارد. این تغییر می‌تواند توسط فرمان‌هایی مانند STRETCH ایجاد شود.
24. دکمة رادیویی Nonassociative (غیرهمبسته) [font=&quot]–[/font] این نوع هاشور هیچگونه وابستگیی با مرزهای خود ندارد.
25. دکمة Preview (پیش‌نمایش یا پیش‌دید) [font=&quot]–[/font]
پس از آنکه مرزهایی برای هاشورزنی تعیین و انتخاب کردیم با زدن این دکمه
قبل از اینکه به فرمان پایان دهیم یک تصویر پیش‌دید از هاشور مشاهده
می‌کنیم. تا زمانی که مرزی تعیین نکرده‌ایم این دکمه غیرقابل‌استفاده است.
26. دکمة OK برای پایان بخشیدن به فرمان و ترسیم هاشور این دکمه را می‌زنیم.
27. برای لغو و خروج بدون هاشورزنی دکمة Cancel را می‌زنیم.
28. برای مشاهدة راهنمای (Help) اتوکد دربارة فرمان BHATCH این دکمه را می‌زنیم.
[تصویر: image003.jpg]
شکل 15-3 ) پنجرةگفتگویی فرمان BHATCH [font=&quot]–[/font] زبانة Advanced
بخش‌هایی که شماره‌گذاری نشده‌اند قبلاً در شرح مربوط به شکل 15-2 توضیح داده شده‌اند.
1. زبانه‌های Quick و Advanced [font=&quot]–[/font] در این شکل زبانة Advanced انتخاب شده است.
2. ناحیة Island detection style (شیوة ردیابی جزیره) [font=&quot]–[/font] این ناحیه شامل 3 دکمةرادیویی می‌باشد.
3. دکمةرادیویی Normal (عادی) [font=&quot]–[/font]
با انتخاب این دکمه که پیش‌فرض است هاشورزنی به صورت یک‌درمیان انجام
می‌گیرد، یعنی هاشورزنی از یک مرز بیرونی شروع می‌شود و با رسیدن به مرز
بعدی قلم از روی کاغذ برداشته می‌شود و تا مرز بعدی حرکت کرده دوباره در
روی مرز بعدی به روی کاغذ گذاشته می‌شود و بدین طریق کل محدوده‌ها هاشورزنی
می‌شوند.
4. دکمةرادیویی Outer (بیرونی‌ترین) [font=&quot]–[/font] در این حالت بیرونی‌ترین محدوده در نظر گرفته می‌شود و فقط بیرونی‌ترین بخش هاشورزنی می‌گردد.
5. دکمةرادیویی Ignore (چشم‌پوشی از مرزهای درونی) [font=&quot]–[/font] با انتخاب این دکمةرادیویی مرزهای درونی هنگام هاشورزنی دیده نمی‌شوند و فرض بر این است که فقط بیرونی‌ترین مرز انتخاب شده است.
6. ناحیة Object type (نوع جسم) [font=&quot]–[/font] در هنگام استفاده از روش انتخاب نقطه برای یافتن مرزهای هاشور (Pick Point)
یک یا چند چندخطی موقتی رسم می‌گردد که این چندخطی‌ها پس از پایان
هاشورزنی به‌طور خودکار حذف می‌شوند. در این ناحیه می‌توانیم دربارة این
جندخطی‌ها تصمیم‌گیری کنیم.
7. جعبةکنترلی Retain Boundaries
(حفظ مرزها): با روشن کردن این جعبةکنترلی، جسمی که به‌طور موقتی برای
مشخص کردن مرزها ساخته می‌شود پس از پایان هاشورزنی پاک نمی‌گردد.
8. از این جعبةفهرست جسمی را که در مرزها به هنگام هاشورزنی ساخته می‌شود تعیین می‌کنیم. این جسم می‌تواند به دو نوع باشد:
· چندخطی (Polyline) [font=&quot]–[/font] با چندخطی‌ها آشنا هستیم.
· ناحیه (Region) [font=&quot]–[/font] با ناحیه‌ها در اتوکد 3بعدی آشنا خواهیم شد.
9. ناحیة Boundary set (گروه مرزها)
10. با انتخاب دکمة New می‌توانیم اجسامی را انتخاب کنیم که یافتن مرزها در درون این اجسام صورت پذیرند.
11. در این جعبةفهرست‌جهشی از میان گروه‌مرزهای تعریف شده یکی را انتخاب می‌کنیم.
12. ناحیة Island detection method (روش ردیابی جزایر) [font=&quot]–[/font] در این ناحیه یکی از دو روش محاسبة مرزها را می‌توانیم انتخاب کنیم.
13. دکمةرادیویی Flood (جریان آب) [font=&quot]–[/font]
با انتخاب این دکمه روش ردیابی مرزها با این صورت انجام می‌گیرد که فرض
می‌شود در نقطة انتخابی یک چشمةجوشان قرار دارد و آبی که از چشمه بیرون
می‌آید تا به مرزی نرسیده به حرکت خود ادامه می‌دهد. به مجرد رسیدن آب به
یک جسم (مانند خط، کمان، دایره و ...) قسمتی از مرز به‌وجود می‌آید.
14. دکمةرادیویی Ray casting (پرتوافشانی) [font=&quot]–[/font]
ردیابی مرزها با انتخاب این دکمه به صورت پرتوافشانی انجام می‌گیرد.در این
روش فرض بر این است که یک شمع یا جسم نورانی در نقطة انتخابی قرار دارد و
هر جا که این پرتوها به مانعی برخورد کردند مرز تعیین می‌گردد.


[تصویر: image004.jpg]
شکل 15-4-1 ) پنجرةگفتگویی Hatch Pattern Pallete زبانة ANSI
با انتخاب دکمه‌های 12 و 13 از شکل 15-2 (در حالی‌که Type (نوع) Predefined انتخاب شده باشد.) این پنجره باز می‌شود که با زدن زبانة ANSI الگوهایی که مطابق استاندارد ANSI می‌باشند قابل انتخاب می‌شوند.
[تصویر: image005.jpg]
شکل 15-4-2 ) پنجرةگفتگویی Hatch Pattern Pallete - زبانة ISO
با انتخاب دکمه‌های 12 و 13 از شکل 15-2 (در حالی‌که Type (نوع) Predefined انتخاب شده باشد.) این پنجره باز می‌شود که با زدن زبانة ISO الگوهایی که مطابق استاندارد ISO می‌باشند قابل انتخاب می‌شوند.
[تصویر: image006.jpg]
شکل 15-4-3 ) پنجرةگفتگویی Hatch Pattern Pallete - زبانة Other Predefined
با انتخاب دکمه‌های 12 و 13 از شکل 15-2 (در حالی‌که Type (نوع) Predefined انتخاب شده باشد.) این پنجره باز می‌شود که زبانة Other Predefined (زبانة پیش‌فرض) شامل کلیة هاشورهایی است که در پروندة ACADISO.PAT یا ACAD.PAT
تعریف شده‌اند. توجه به این نکته ضروری‌است که مقیاس هاشورها از روی
تصویرهای موجود در این پنجره قابل تشخیص نیست و بهتر است قبل از زدن دکمة OK در پنجرةگفتگویی BHATCH (شکل 15-2) دکمة Preview را برای مشاهدة یک پیش‌دید از هاشور بزنیم.
[تصویر: image007.jpg]
شکل 15-4-4 ) پنجرةگفتگویی Hatch Pattern Pallete - زبانة Custom
با انتخاب دکمة 14 از شکل 15-2 این پنجره ظاهر می‌شود. با زدن دکمه‌های 12 و 13 و سپس انتخاب زبانة Custom نیز این پنجره قابل بازیابی است. از آنجا که هیچ الگوی سفارشیی تعریف نکرده‌ایم، این پنجره از هر گونه الگویی خالی‌است.
رنگ زدن نواحی به کمک هاشور
فرمان BHATCH را اجرا و پس از تعیین مرزهای هاشورزنی، الگوی SOLID را انتخاب می‌کنیم. (شکل 15-5)

[تصویر: image008.jpg]
شکل 15-5) پنجرةگفتگویی فرمان BHATCH [font=&quot]–[/font] در شکل الگوی SOLID انتخاب شده است. در این حالت هیچکدام از گزینه‌های تعیین زاویه،مقیاس، فاصله و ... قابل انتخاب نمی‌باشند.
هاشورزنی ساده
فرمان BHATCH را اجرا می‌کنیم، پس از تعیین مرزهای هاشورزنی، Type (نوع) الگوی‌کاربر (User define) را انتخاب می‌کنیم. پنجرة BHATCH مشابه شکل 15-6 خواهد شد. به این‌ طریق با تعیین فاصلة بین خطوط و زاویة آن‌ها الگو را تعریف می‌کنیم. در صورت انتخاب گزینة Double، هاشور به صورت ضربدری رسم می‌شود.

[تصویر: image009.jpg]
شکل 15-6) پنجرةگفتگویی فرمان BHATCH [font=&quot]–[/font] در شکل نوع User defined انتخاب شده است. در این حالت هیچکدام از گزینه‌های Pattern و Scale روشن نیستند. در عوض قسمت‌های Angle، Spacing و Double قابل انتخابند.
آنچه با هاشورزنی ایجاد می‌شود
پس از هاشورزنی از جسم ایجادشده LIST می‌گیریم و گزارشات اتوکد را بررسی می‌کنیم:

[تصویر: image010.jpg]
همانگونه که در بالا مشاهده می‌شود جسم ایجاد شده از نوع HATCH است.

جسم مرکبی به‌نام HATCH (هاشور)
هاشور
یک جسم مرکب است. از دیگر اجسام مرکب که تاکنون شناخته‌ایم چندخطی‌ها و
چندضلعی‌ها می‌باشند. همانگونه که به‌خاطر داریم فرمان‌های RECTANG، POLYGON، DONUT و PLINE اجسام مرکبی به‌نام LWPOLYLINE ایجاد می‌کنند. می‌توانیم اجسام مرکب را به اجزاء تشکیل‌دهندة آن‌ها تجزیه کنیم. به‌این منظور فرمانی به نام EXPLODE را به کمک می‌گیریم.

فرمان EPLODE برای تجزیة هاشورها و دیگر اجسام مرکب
با اجرای فرمان EXPLODE پیام درخواست انتخاب اجسام مرکب را مشاهده می‌کنیم:
Command: explode
Select objects:
پس از انتخاب اجسام کلید Enter را می‌زنیم و اجسام به اجزاء خود تجزیه می‌شوند.

در صورتی که اجسام ساده یا اجسام مرکبی را انتخاب کنیم که قابل تجزیه نباشند اتوکد این پیغام را می‌دهد:
(تعداد) was not able to be exploded.

اگر یک چندخطی را که اضلاع‌ آن دارای پهنا (width) می‌باشند تجزیه کنیم، قطعات تجزیه شده دیگر دارای پهنا نخواهند بود. در این حالت اتوکد این پیغام را می‌دهد:
Exploding this polyline has lost width information.
The UNDO command will restore it.

توجه: هاشور نوع SOLID قابل تجزیه نیست. همة انواع هاشورها هنگام تجزیه به پاره‌خط‌هایی تبدیل می‌شوند.

تغییر ویژگی‌های عمومی هاشور
به روش‌های ذکر شده در فصل پیش می توانیم رنگ، نوع‌خط، وزن‌خط و شیوة رسم (پلات) هاشور را تغییر دهیم.

فرمان HATCHEDIT برای تغییر ویژگی‌های اختصاصی هاشور رسم شده
برای تغییر ویژگی‌های هاشوری که قبلاً رسم کرده‌ایم فرمان HATCHEDIT را به کار می‌بریم. این فرمان قابلیت تغییر همة ویژگی‌های هاشور (الگو، مقیاس، زاویه) را به ما می‌دهد. (شکل 15-7)

[تصویر: image011.jpg]
شکل 15-7) پنجرةگفتگویی فرمان HATCHEDIT
در عنوان پنجره کلمة Hatch Edit به چشم می‌خورد. بقیة پنجره کاملاً مشابه شکل 15-2 است. زبانة Advanced نیز مشابه 15-3 می‌باشد. همانگونه که مشاهده می‌شود دکمه‌های مربوط به انتخاب مرزها خاموشند. در اینجا نوع Predefined انتخاب شده است و تنها می‌توانیم نوع، الگو، زاویه و مقیاس را تغییر دهیم. در صورتی که هاشور همبسته (Associative) باشد می‌توانیم آن‌را غیرهمبسته (Nonassociative) کنیم ولی نمی‌توانیم عکس این عمل را انجام دهیم.
اثر فرمان‌های ویرایشی بر روی هاشور
مرزهای
هاشور را در بعضی از موارد می‌توانیم به کمک فرمان‌های ویرایشی تغییر
دهیم. در اینجا اثر فرمان‌های مختلف ویرایشی را که تاکنون با آن‌ها آشنا
شده‌ایم بر روی هاشور بررسی می‌کنیم.

فرمان‌های OFFSET، FILLET، EXTEND، TRIM، BREAK، LENGTHEN و CHAMFER
این فرمان‌ها و فرمان‌های مشابه بر روی هاشور بی‌اثرند.

فرمان COPY
در صورت استفاده از فرمان COPY
برای کپی کردن هاشور، در صورتی که مرزهای هاشور به همراه آن کپی نشوند،
هاشور دیگر همبسته نخواهد بود و هاشور کپی‌شده اطلاعاتی دربارة مرزهای خود
نخواهد داشت. در این حالت هاشور همبسته (associative) به هاشور غیرهمبسته (nonassociative) تبدیل می‌گردد.

فرمان‌های MOVE، ROTATE، SCALE، MIRROR و ARRAY
همانند COPY، اگر هاشور از مرزهای خود جدا شود غیرهمبسته می‌شود و فرمان‌های ویرایشی دیگر تأثیری بروی آن نمی‌گذارد.

فرمان STRETCH
شکل 15-8 نشان‌دهندة تأثیر فرمان STRETCH بر روی هاشور است.

[تصویر: image012.jpg]
شکل 15-8) تأثیر فرمان STRETCH بر روی هاشور همبسته - شکل سمت چپ پس‌از Stretch به‌صورت شکل سمت راست درمی‌آید. همانگونه که مشاهده می‌شود هاشور نیز Stretch می‌شود.
اثر فرمان‌های ویرایشی بر روی مرزهای هاشور
فرمان MOVE
شکل 15-9 نشان‌دهندة تأثیر فرمان MOVE بر روی مرزهای هاشور است.

[تصویر: image013.jpg]
شکل 15-9) تأثیر فرمان MOVE بر روی مرزهای هاشور همبسته [font=&quot]–[/font] با جابجا شدن لوزی شکل سمت چپ، هاشورهای اطراف آن نیز شکل جدید را به خود می‌گیرند.
فرمان STRETCH
در صورتی‌که هنگام اجرای STRETCH فقط مرزهای هاشور را انتخاب کنیم، اگر هاشور همبسته باشد به همراه مرزهای خود تغییر می‌کند.

ترسیم چندخطی‌مرزی با فرمان BOUNDARY
اکنون که با فرمان BHATCH آشنا شدیم، بد نیست فرمانی را هم که از همان امکانات هاشور کمک می‌گیرد به کار ببریم. این فرمان BOUNDARY یا BPOLY (مخفف Boundary Polyline به معنی چندخطی‌مرزی) است. با اجرای این فرمان و سپس انتخاب نقطه‌ای در میان محدوده‌ یا محدوده‌های بسته یک چندخطی در محل درخشان (highlight) شده ترسیم می‌شود. (شکل 15-10)

[تصویر: image014.jpg]
شکل 15-10) پنجرةگفتگویی فرمان BOUNDARY
در عنوان پنجره کلمة Boundary Creation دیده می‌شود. به استثنای خالی بودن جای زبانة Quick،
بقیة پنجره مشابه شکل 15-3 است. همانگونه که مشاهده می‌شود از میان
دکمه‌های انتخاب، تنهادکمه‌های مربوط به انتخاب نقطه‌ای در میان مرزها روشن
می‌باشند. گاهی اوقات اتوکد نمی‌تواند جسم Polyline ایجاد کند و Region می‌سازد.
باز هم نقشة قدیمی
با
نگاهی به بخشی از نقشة معماری که طی فصل‌های گذشته قسمت‌های زیادی از آن
را رسم کردیم مشاهده می‌کنیم که داخل مربع ستون‌ها هاشور زده شده است. محل
داکت‌ها هرچند به‌کمک فرمان SOLID
قابل ترسیم بودند ولی می‌توانیم برای پر کردن قسمت مثلثی از هاشور نیز
استفاده کنیم. همچنین پرکردن قسمت‌های سیاه رنگ علامات شمال و تراز کف بدون
کمک BHATCH عملی نیست. (شکل ‌15-11)

[تصویر: image015.jpg]
[تصویر: image016.jpg]
[تصویر: image017.jpg]
[تصویر: image018.jpg]

شکل 15-11) فرمان BHATCH را برای کامل کردن نقشه‌مان به کمک می‌گیریم.

نام مستعار فرمان‌ها
نام مستعار یا مخفف فرمان‌های این فصل در جدول زیر نشان داده شده‌است.

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify
در شکل‌های 15-12 و 15-13 محل هر کدام از فرمان‌های این فصل در منوهای گشودنیDraw و Modify نشان داده شده است. در شکل‌های 15-14-1 و 2 و 3 شکل منوی ابزار فرمان‌های مربوطه دیده می‌شوند.

[تصویر: image019.jpg]
شکل 15-12) محل فرمان‌های ترسیمی فصل 15 در منوی Draw
· Hatch… - فرمان BHATCH (هاشورمرزی)
· Boundary… - فرمان BOUNDARY (چندخطی‌مرزی) (Boundary Hatch)

[تصویر: image020.jpg]
[align=justify]شکل 15-14-1) فرمان BHATCH در منوی ابزار Draw
[تصویر: image021.jpg]
شکل 15-14-2) فرمان EXPLODE در منوی ابزار Modify
[تصویر: image022.jpg]
شکل 15-13) محل فرمان‌های ویرایشی فصل 15 در منوی Modify
· Hatch… - فرمان HATCHEDIT (ویرایش هاشور)
· Explode [font=&quot]–[/font] فرمان EXPLODE (تجزیه)

[تصویر: image023.jpg]
شکل 15-14-3) فرمان HATCHEDIT در منوی ابزار Modify II

پرسش
1-
جسم ساده و مرکب را تعریف کنید و تمامی اجسام ساده و مرکبی را که تاکنون
با آن‌ها آشنا شده‌اید نام ببرید. چه تفاوتی بین جسم ساده و مرکب وجود
دارد؟
2- چگونه می‌توانیم رنگ یک هاشور را تغییر دهیم؟
3- برای آنکه ترسیم یک پنج‌ضلعی توپر به رنگ سبز چه فرمان‌ها و چه امکاناتی را به کار می‌گیریم؟
4- هاشور همبسته و غیرهمبسته را توضیح دهید و بگویید آیا این دو نوع قابل تبدیل به یکدیگر هستند یا نه؟

تحقیق
1- مربعی به ابعاد 100 واحد در نقطة 0,0 رسم کنید و درون آن‌را هاشورANGLE با مقیاس (Scale) برابر 2 و زاویة (Angle) برابر 0 بزنید. مربع دیگری به همان ابعاد در نقطة 150,50
رسم کرده، هاشوری با مشخصات هاشور قبلی در داخل آن بزنید. هاشورهای میان
دو مربع را با یکدیگر مقایسه کنید (شکل زیر سمت راست). آیا شکل آنها با
یکدیگر متفاوت نیست؟

[تصویر: image024.jpg]
[تصویر: image025.jpg]

هاشور داخل مربع دوم را پاک کنید. فرمان SNAPBASE را اجرا کرده، در جواب درخواست اتوکد مبنی بر مشخص کردن نقطه، از ابزار کمک‌ترسیمی Osnap (برای انتخاب Endpoint یا Intersection) کمک گرفته، گوشة سمت چپ پایین مربع دوم (به مختصات 15,5) را انتخاب کنید. اکنون مربع دوم را هاشور بزنید. آیا شکل آن مشابه هاشور اول نشده است؟ (شکل بالا سمت چپ)

وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

سوره احزاب آیه 33
پاسخ
#2
Music 
[تصویر: hatch1.jpg]

وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

سوره احزاب آیه 33
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اتوکد اتوماتیک نقشه کشی پلانهای ساختمانی برای اولین بار درایران SK1970 8 230 1399/7/24 ، 11:54 عصر
آخرین ارسال: Alek2Lek
  دانلود هاشور هتچ های مختلف در اتوکد Auto CAD Hatch فرشاد امن خانی 17 28,830 1399/4/26 ، 02:14 صبح
آخرین ارسال: سجاد سالمی
  دانلود فیلم آموزش استفاده از ابزار کمکی در اتوکد (مهندس رضوان طلب) فرشاد امن خانی 0 1,003 1396/9/23 ، 07:49 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود فیلم آموزش مقیاس بندی نقشه اتوکد برای پرینت گرفتن فرشاد امن خانی 0 1,183 1395/11/14 ، 02:23 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آموزش و روش ساده برای ترسیم مقاطع انواع راه پله فرشاد امن خانی 0 1,425 1395/4/13 ، 11:37 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  جدول هوشمند اطلاعات نقشه برای معماری mohsen_1363 1 1,672 1394/12/14 ، 07:26 عصر
آخرین ارسال: mohsen_1363
  ماکرویی برای ترسیم سریع در اتوکد به وسیله مختصات نقاط در اکسل فرشاد امن خانی 7 12,645 1394/12/4 ، 12:20 عصر
آخرین ارسال: استانبول
Smile ایجاد الگوهای جدید و زیبای هاشور زنی در اتوکد mehrazsarafraz14 0 3,248 1394/4/16 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: mehrazsarafraz14
  دانلود فیلم فارسی آموزشی اتوکد برای تازه کارها فرشاد امن خانی 5 6,584 1394/1/31 ، 07:26 عصر
آخرین ارسال: Reza-MSR
  جالب&&& طرح برنده شده برای اجرای فاز 2 برج میلاد &&& بسیار زیبا فرشاد امن خانی 19 10,761 1393/12/18 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: ali badraghi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان