مای سیویل

نسخه‌ی کامل: سوناوجکوزی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
درموردسوناوجکوزی (برای طرح درنقشه)چه ابعادمدنظراست.اجرای آن چگونه است؟