مای سیویل

نسخه‌ی کامل: ارتفاع مجاز بتن ریزی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.


طبق بند 9-7-4-10 مبحث نهم مقررات ملی
ساختمان ایران سال 1392، در بتن ریزی ستون ها و دیوارها حداکثر ارتفاع سقوط آزاد
بتن 120 سانتیمتر می باشد.