مای سیویل

نسخه‌ی کامل: سوال در مورد تحلیل Pushover سازه 3بعدی بتنی با دیوار برشی در SAP2000
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
لطفاً حتی الامکان پاسخ سؤالات رو با رفرنس بدید.
تحلیل Pushover برای یک سازه ۳بعدی بتنی با دیوار برشی انجام‌شده.

۱) منظور از تحلیل اولیه که در نشریه ۳۶۰ گفته‌شده (برای محاسبه DCR)، آیا همان تحلیل با ترکیبات بار مبحث ششم (یا نهم و دهم) و ضوابط ۲۸۰۰ است؟

۲) اگر تحلیل اولیه بر اساس مبحث ششم و ۲۸۰۰ نیست، آیا باید مثلاً تحلیل طیفی با ترکیبات بار ۳۶۰ انجام شود؟ برای نمونه آیا این ترکیب‌بار شامل زلزله طیفی بر اساس ۳۶۰ درست است؟
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

۳) زمانی که تغییرمکان هدف را در حالت‌های بار به SAP2000 می‌دهیم (از رابطه δt)، چگونه باید تشخیص دهیم که کدام‌یک از حالت‌های بار Pushover بحرانی است تا تغییرمکان هدف را با سعی و خطا برای آن تثبیت کرد (یا باید تغییرمکان‌ها برای تمام Caseهای یک توزیع جداگانه تعیین شود)؟ آیا با کنترل «DCR ماكزيمم حاصل از هر حالت بار Pushover» برای مقطع‌هایی که در آن‌ها مفصل ایجادشده این مسئله مشخص می‌شود؟
(به‌طور مثال برای یک ستون که در آن مفصل پلاستیک ایجادشده است، مقادیر DCR در هر حالت Pushover مقایسه شوند و در نهایت حالت Pushover نظیر آن تقاضا به ظرفیتی که مقدارش بیشتر است انتخاب شود.)
* یا اینکه هر حالت بار Pushover که برش پایه بیشتری دارد و تغییرمکان هدف آن کمتر است؟
* یا هر حالت بار Pushover که برش پایه بیشتری دارد و تغییرمکان هدف آن به تغییرمکان هدف محاسبات دستی نزدیک‌تر است؟

۴) اگر دیوار برشی سازه توسط خمش کنترل شود، آیا تعریف مفصل PM کافی است یا باید یک مفصل P و V نیرو-کنترل یا V تغییرشکل-کنترل هم تعریف کرد؟
اگر دیوار برشی سازه توسط برش کنترل شود، تعریف مفصل تغییرشکل-کنترل V کافی است؟ یا یک مفصل P (نیرو-کنترل) یا PM (تغییرشکل-کنترل) نیز نیاز است؟

۵) وقتی از Section Designer برای تعریف مقاطع تیرهای بتنی در SAP2000 استفاده می‌کنیم، باید Design Type را روی No Check/Design بگذاریم و یا Column؟
* اگر No Check/Design را انتخاب کنیم چه مواردی بررسی نمی‌شود؟
* اگر تیری با توجه به سطح عملکرد موردنظر ما نیاز به تقویت داشته باشد، باید حتماً کفایت آن بررسی شود، در این صورت آیا باید Design Type روی Column باشد؟ در این صورت چه مواردی باید به‌صورت دستی کنترل شود؟

۶) تفاوت اعضای اصلی و غیراصلی بر اساس نشریه ۳۶۰ دقیقه چیست؟ (برداشت بنده: به‌طور مثال در ابتدای فرآیند بهسازی، مشخص نیست که آیا ستون موردنظر بهسازی که پیش‌تر توسط شخص دیگری برای تحمل بارهای جانبی و ثقلی طراحی‌شده واقعاً چنین ظرفیتی دارد یا خیر. پس این عضو در ابتدا غیراصلی فرض می‌شود و معیارهای پذیرش غیراصلی برای آن در نظر گرفته می‌شود.)
1ابتدا تحلیل خطی سپس تحلیل غیر خطی-2ابتدا مفصل اتوماتیک سپس اصلاح مفاصل-ابتدا 3-برای تحلیل غیر خطی مقاطع می بایستی استاندارد باشند