مای سیویل

نسخه‌ی کامل: سوال:سختی جانبی دیوار محصور شده با کلاف قائم و افقی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
سختی جانبی دیوار محصور شده با شناژ افقی و قائم در ساختمان های با مصالح بنایی برابرچه فرمولی است؟
متشکر میشوم اگر پاسخ دهید
سلام
سختی کل برابر است با مجموع سختی قاب و بادبند(میله فشاری معادل برای دیوار پر کننده)
k=k inf+kf
که در آن
k inf=0.175*(sin(2*teta)/(4*E fe*I col*h inf))^-0.1*h col^-0.4*(t inf*E me)^.9*cos^2(teta)
و

kf=24*E fe*I col/(h col)^3
در آن
h col=ارتفاع محور به محور ستونmm(شناژ قائم)
h inf=ارتفاع دیوار پر کنندهmm
E fe=مدول الاستیک برای مصالح قابMPa
E me=مدول مورد انتظار مصالح دیوار پر کنندهMPa
I col=ممان اینرسی ستون
L inf=طول پانل دیوار پرکننده
r inf=طول قطری پانل دیوار پرکننده
t inf=ضخامت دیوار
teta=tan^-1(h inf/L inf)
ضمن تشکر از پاسخ شما عزیز،
لطفاً منبعی را برای مطالعه نحوه طراحی این سازه ها معرفی کنید.تشکر
با سلام
برای طراحی از مبحث هشتم و آیین نامه 2800 بخش سازه بنایی استفاده می شه
ولی برای محاسبه سختی جانبی روابطی بر اساس تبدیل سختی دیوار به میله استفاده می شود که در کتاب مبانی مهندسی زلزله تالیف دکتر محمد رضا تابش پور به طور کامل تری توضیح داده شده و حتی مسائلی در این زمینه حل شده است
تشکر میکنم از شما