مای سیویل

نسخه‌ی کامل: طراحی پی تبلو تبلیغاتی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با سلام بنده پی یک تابلوی تبلیغاتی طراحی نموده ام. در محاسبه تعداد بولتها و قطر آنها می خواستم آیا تعداد میل مهاری که بدست اورده ام برای کل صفحه پای ستون است یا یک طرف صفحه؟صفحه پای ستون مستطیل می باشد.
بستگی به طرح شما دارد. اگر از لنگری استفاده کرده اید که یکطرف صفحه به کشش می افتد، بولت مربوط به سمت مخالف تار خنثی می باشد(یکطرف آن). و مجددا جهت لنگر عکس شده که بولتهای سمت مقابل را بدست می دهد.