مای سیویل

نسخه‌ی کامل: سقف تیرچه و بلوک
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دروسط یک سقف تیرچه و بلوک با ابعاد بیش از 4.5در4.5 متر ، سوراخ بازشو ، دایره ای به قطر سه متر است . جزئیات اجرایی برای کلاف دور این بازشو و نحوه تامین ایستایی سقف به خاطر وجود چنین سوراخ دروسط آن ارائه نمایید .
سلام خدمت مهندسان

وزن دقیق هر بلوک سیمانی چنده؟ طول و عرضش چنده؟

سوال دوم

ابعاد یک تیرچه در سقفهای تیرچه بلوک چنده؟ طول عرض ضخامت؟

سوال سوم

در بارگذاری سقفهای تیرچه بلوک سیمانی, تیرچه رو چطور محاسبه میکنن؟
سلام
1. مطابق صفحه ی 126 مبحث نهم
بلوک سیمانی بسته به شکل تعیین می شود و اصولا اگر بلوکهای ما آماده باشد و کارخانه وزن را به ما بدهد ما فقط وزن را در ضخامت ضرب می کنیم که این می شود وزن واحد سطح یعنی ما فقط ضخامت را طبق وزن کارخانه محاسبه می کنیم.
و طبق آیین نامه صفحه ی 120: وزن بلوک سیمانی 900 تا 1300 می باشد که ما معمولا 1000 در نظر می گیریم

اصولا 5*2 در نظر میگیریم..( که الیته اینم بسته به شکل بلوک دارد و ابعاد معمولا از خود کارخانه داده می شود)


2. 0.1 * 0.2 * 2

3. وزن واحد سطح بتن مسلح طلق آیین نامه 2500 کیلوگرم بر سانیمتر مکعب می باشد

برای محاسبه ی ضخامت باید بلوک را حذف کنیم چون بلوک از بتن مسلح نمی باشد پس باید ضخامت کل تیرچه بلوک ررا در درصدی ضرب کنیم یعنی در 5 درصد ضرب می کنیم.
که می شود:
حجم بلوک - حجم کل = حجم معادل

یعنی

( حجم بلوک حساب شود) - ( ارتفاع تیرچه * مساحت) = مساحت * h(eq)0

(( یا وزن بلوک را از وزن کل کم می کنیم ))