مای سیویل

نسخه‌ی کامل: ایجاد شبکه پیمایش در اجراي پروژه هاي نقشه برداري
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

ایجاد شبکه پیمایش در اجراي پروژه هاي نقشه برداري طبق دستور العمل های سازمان نقشه برداری کشور :

یکی از مهمترین کارهایی که در اجرای تمام پروژه های نقشه برداری قبل از شروع عملیات برداشت بسیار مورد توجه است . ایجاد شبکه ای از نقاط در محیط کار و منطقه است .که با انجام پیمایش و جمع آوری اطلاعات طول و زاویه مربوط به هر امتداد و بررسی خطای رخ داده در هر امتداد با استفاده از روش های سرشکنی ، خطای موجود را سرشکن می کنیم و مختصات صحیصح مربوط به هر نقطه را بدست می آوریم . در این مبحث می پردازیم به چگونگی ایجاد شبکه های پیمایش طبق دستور العمل های سازمان نقشه برداری کشور.[تصویر:  trans.gif]
مراحل ایجاد یک شبکه پیمایش :
شناسایي
شناسائي در پروژه هاي نقشه برداري نقش اساسي در بهبود كار و حصول راندمان بيشتر را دارد و يك شناسائي خوب نتايج ارزنده اي از نظر يكنواختي و اقتصادي بودن پروژه را خواهد داشت.
بدين منظور در اين مرحله، جستجو براي تعيين صحيح و امكان تثبيت موقعيت ايستگاه هاي نقشه برداري براي هر دو منظور مسطحاتي و ارتفاعي يكجا مورد بررسي قرار مي گيرد.
مواردي كه در شناسايي صحرايي بايد مد نظر قرار گيرد عبارتند از :
- بررسي امكان برقراري ديد مستقيم بين دو ايستگاه مجاور
- انتخاب ايستگاه در جايي كه امكان استقرار سه پايه وجود داشته و به اطراف ديد كامل داشته باشد.
- حد الامكان از انتخاب نقاط در زمين هاي سست و نرم ،زراعي و باطلاقي و كنار رودخانه ها به منظور برخورداري از استحكام و پايداري لازم اجتناب شود.
- انتخاب نقاط در محل هايي كه دستخوش تغييرات نگردد .
- عدم ايجاد ايستگاه در مراكز نظامی .
براي شناسائي شبكه هاي GPS علاوه بر موارد فوق رعايت موارد زير ضروري است:
- نقاط انتخابي داراي فضاي مناسب جهت دريافت امواج از ماهواره ها باشد و از انتخاب نقاط در دره هاي باريك ، مجاورت ساختمان ها و ساير ابنيه ها، زير پوشش درختان و ... پرهيز گردد.
- اجتناب از انتخاب نقطه در نزديكي خطوط انتقال نيرو.
- اجتناب از انتخاب نقطه در نزديكي سطوح صاف و منعكس كننده.
ساختمان نقاط
- جهت ساختمان ايستگاه هاي بتني از ملات ماسه و سيمان كه به نسبت سه به يك آماده شده استفاده شود.
- در ايجاد ايستگاه از ميله (استيل يا فلزي) با قطر مناسب (معمولاٌ 12 ميليمتر) و علامت نقطه سانتراژ استفاده شود.
- ارتفاع میله از سطح بتن حدود 5 میلیمتر و ارتفاع بتن از سطح خاک حدود 5 سانتیمتر رعایت شود .
نام گذاري ايستگاه ها
در نام گذاري نقاط شبكه بر روي ساختمان ايستگاه نام اختصاري شركت يا مو سسه اي كه كار نقشه برداري را به عهده دارند
در قسمت بالا نوشته شود (شابلون روي بتن ها – حكاكي روي سنگ هاي ريشه دار) و در قسمت پائيني سطح ايستگاه تركيبي
از حروف لاتين و اعداد كه بيانگر نام ايستگاه است .نوشته شود و كليه نوشته ها به سمت شمال باشد .
شبکه نقاط اصلی
اين شبكه در تهيه نقشه به روش مستقيم زميني (توپوگرافي ، كاداستر ، مقاطع طولي و عرضي ، پلان پروفيل ، شبكه قائم الزاويه) ايجاد مي گردد. براي ايجاد شبكه اصلي موارد زير باید رعايت شود :
- ابعاد ایستگاه ها بصورت 40×35×30 سانتیمتر می باشد.
- جهت مختصات دار كردن نقاط شبكه از روش هاي ماهواره اي يا كلاسيك استفاده مي شود.
- فواصل اضلاع پیمایش برای نقشه با مقیاس 500 : 1 فاصله 300 متر ، مقیاس 1000 : 1 فاصله 500 متر و مقیاس 2000 : 1فاصله 700 متر می باش .

مشاهدات كلاسيك (پيمايش مسطحاتي)
در اندازه گيري و تعيين مختصات به روش كلاسيك براي ايجاد ايستگاه هاي شبكه اصلي نكات زير مورد توجه قرار گيرد :
- پيمايش ها از دونقطه مختصات دار ماندگار شروع شده و به دو نقطه ثابت ماندگار ديگر ختم مي شوند كه در اين حالت اگر تعداد ايستگاه ها (كليه ايستگاه ها ) n باشد باید n-2 زاویه و n-3 طول قرائت گردد.
- در صورتي كه پيمايش از دو نقطه ثابت مختصات دار ماندگار شروع شود و به همان دو نقطه ختم شود اگر تعداد ايستگاه ها n باشد باید n زاویه و n-1 طول قرائت شود .
- ايستگاه هايي كه در داخل يك پيمايش مختصات مي گيرند نبايد در يك پيمايش ديگر نيز مختصات دار شوند.
- كليه زوايا در 3 كوپل قرائت مي شوند كه در محاسبه پيمايش از ميانگين حداقل 2كوپل قابل قبول استفاده شود.
- كروكي كامل شبكه مسطحاتي مطابق مختصات و با مقياس مناسب ترسيم گردد و ميانگين زوايا و طول هاي قرائت شده در آن مشخص شده باشد.
- دقت بست زاويه اي پيمايش ها بهتر از مقدار Eα =2.5dα √n باشد.
- دقت بست مسطحاتي پيمايش هاي باز (از نقطه معلوم به نقطه معلوم ديگر) از رابطه 3⁄Exy ≤ 2.5 L √ n بدست مي آيد.
- دقت بست مسطحاتي پيمايش هاي بسته از رابطه 2⁄Exy ≤ 2.5.AB √ n بدست مي آيد.
در روابط فوق dα دقت متوسط اندازه گيري زاويه بر حسب راديان مي باشد.
مقدار dα براي مقياس 500 : 1 برابر با " 15 گرادي مي باشد.
مقدار dα براي مقياس 1000 : 1 و 2000 : 1 برابر با " 12 گرادي مي باشد.
n تعداد اضلاع و L مجموع اضلاع یک پیمایش باز و AB بزرگترین قطر پیمایش بسته ( 0.25 مجموع طول های پیمایش ضربدر 2√ ) می باشد .
- اختلاف زواياي قرائت شده از ميانگين ، كمتر از " 20 گرادي باشد.
[تصویر:  Snap3-300x198.jpg]
برای دانلود آموزش بالا به صورت فایل PDF به[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) مراجعه کنید .