مای سیویل

نسخه‌ی کامل: جداول اجرایی پیچ ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
جداول فنی و اجرایی پیچ هاپیچ های معمولی:این پیچ ها از فولاد کم کربن ساخته می شوند و در استاندارد ASTM با علامت A307 و در استاندارد DIN با 6/4 یا 6/5 نمایش داده می شوند.استفاده از این نوع پیچ ها در ساختمانهای سبک اعضای مهار بندها و اعضای درجه دوم، خرپاهای کوچک لاپه ها و کلیه اعضایی که بار وارد بر آنها سبک و استاتیکی می باشد، معمول است. مورد استفاده دیگر این پیچ های پر مقاومت و یا جوش است، می باشد. لقی سوراخ این نوع پیچ ها حدود 2 میلیمتر و قطر آنها 6 تا 100 میلیمتر است.پیچ های پر مقاومت:در استاندارد ASTM دو نوع پیچ پر مقاومت با علامت های A325 و A490 و در استاندارد DIN با علامت های 8.8 و 10.9 وجود دارد. پیچ های A325 از فولاد با کربن متوسط که مقاومت تسلیم آن حدود 560 تا 630 نیوتون بر میلیمتر مربع است. ساخته می شوند. و تقریبا معادل پیچ های پر مقاومت آلمانی 8.8 می باشند. پیچ های A490 از فولاد آلیاژ دار با مقاومت تسلیم 800 تا 900 نیوتن بر میلیمتر مربع ساخته می شوند و تعادل پیچ های آلمانی 10.9 می باشد. قطر پیچ های پر مقاومت بین 12 تا 38 میلیمتر می باشد. که استفاده از قطرهای 20 و 22 میلیمتر در ساختمان سازی معمول تر است.از پیچ های پر مقاومت می توان در هر دو نوع اتصالات اتکایی و اصطکاکی استفاده کرد.شکل ظاهری پیچ ها: شکل ظاهری پیچ ها (چه از نوع معمولی و چه از نوع پر مقاومت) مطابق شکل شماره 1 می باشد.در جدول شماره 1 طول حداقل پیچ های معمولی، و در جدول شماره 2 طول حداقل پیچ های پر مقاومت و در جدول شماره 3 ابعاد هندسی پیچ ها ی پر مقاومت و در جدول شماره 3 ابعاد هندسی پیچ های پر مقاومت ارائه شده استجدول شماره 1 - طول کلی حداقل پیچ های معمولی (میلی متر)M30
M27
M24
M22
M20
M16
M12
طول کلی پیچ

-
-
-
-
-
-
9-5
30

-
-
-
-
-
10-6
14-10
35

-
-
-
10-6
12-8
18-11
19-15
40

-
-
13-9
15-11
17-13
20-16
24-20
45

-
-
18-14
16-20
22-18
25-21
29-25
50

-
-
23-19
25-21
27-23
30-26
34-30
55

-
25-21
28-24
30-26
32-28
35-31
39-35
60

-
30-26
33-29
35-31
37-33
40-36
44-40
65

-
35-31
38-34
40-36
42-38
45-41
49-45
70

-
40-36
43-39
45-41
47-43
50-46
54-50
75

43-39
45-41
48-44
50-46
52-48
55-51
59-55
80

48-44
50-46
53-49
55-51
57-53
60-56
64-60
85

53-49
55-51
58-54
60-56
62-58
65-61
69-65
90

58-54
60-56
63-59
65-61
67-63
70-66
74-70
95

63-56
65-61
68-64
70-66
72-68
75-71
79-75
100

68-64
70-66
73-69
75-71
77-73
80-76
84-80
105

73-69
75-71
78-74
80-76
82-78
85-81
89-85
110

78-74
80-76
83-79
85-81
87-83
90-86
94-90
115

83-79
85-81
88-84
90-86
92-88
95-91
99-95
120

88-84
90-86
93-89
95-91
97-93
100-96
-
125

93-89
95-91
98-94
100-96
102-98
105-101
-
130

98-94
100-96
103-99
105-101
107-103
110-106
-
135

103-99
105-101
104-100
110-106
112-108
115-111
-
140

108-104
110-106
113-109
115-111
117-113
120-116
-
145

113-109
115-111
118-114
120-116
122-118
125-121
-
150

118-114
120-116
123-119
125-121
127-123
-
-
155

123-119
125-121
128-124
130-126
132-128
-
-
160

128-124
130-126
133-129
135-131
137-133
-
-
165

133-129
135-131
138-134
140-136
142-138
-
-
170

138-134
148-136
143-139
145-141
147-143
-
-
175

143-139
145-141
148-144
150-146
-
-
-
180

148-144
150-146
153-149
155-151
-
-
-
185

153-149
155-151
158-154
160-156
-
-
-
190

158-154
160-156
163-159
165-161
-
-
-
195

163-159
165-161
168-164
170-166
-
-
-
200
*اعداد داخل جدول، طول گیر پیچ می باشند.جدول شماره 2 - طول کلی حداقل پیچ های پرمقاومت (میلی متر)M27
M24
M22
M20
M16
M12
طول کلی پیچ

-
-
-
-
-
10-6
30

-
-
-
-
-
15-11
35

-
-
-
-
14-10
20-16
40

-
-
-
14-10
19-15
23-21
45

-
-
18-14
19-15
24-20
28-24
50

-
-
29-23
24-20
29-25
33-29
55

-
26-22
28-24
29-25
34-30
38-34
60

-
31-27
33-29
30-34
39-35
43-39
65

32-28
36-32
39-38
39-35
44-40
48-44
70

37-33
41-37
49-43
44-40
47-45
53-49
75

42-38
46-42
48-44
49-45
52-48
58-54
80

47-43
51-47
53-49
54-50
57-53
63-59
85

52-48
53-52
56-54
57-55
62-58
68-64
90

57-53
58-54
61-57
62-58
67-63
73-69
95

60-58
63-59
66-63
67-63
72-68
-
100

65-61
68-64
71-67
72-67
77-73
-
105

70-66
73-69
76-72
77-73
82-78
-
110

75-71
78-74
81-77
82-78
87-83
-
115

80-76
83-79
88-82
87-83
92-88
-
120

85-81
88-84
91-88
92-88
97-93
-
125

90-86
93-89
96-92
97-93
102-97
-
130

95-91
98-94
101-97
102-98
-
-
135

100-96
103-99
106-102
107-103
-
-
140

105-101
108-104
111-107
112-108
-
-
145

110-106
113-109
116-112
117-113
-
-
150

115-111
118-114
121-117
122-117
-
-
155

120-116
123-119
127-122
-
-
-
160

125-121
128-124
131-128
-
-
-
165

130-126
133-129
-
-
-
-
170

135-131
138-134
-
-
-
-
175

140-136
143-139
-
-
-
-
180

145-141
145-144
-
-
-
-
185

150-146
153-149
-
-
-
-
190

155-151
158-154
-
-
-
-
195

160-156
-
-
-
-
-
200
*اعداد داخل جدول، طول گیر پیچ می باشند.جدول شماره 3 - ابعاد هندسی پیچ های پر مقاومتM27
M24
M22
M20
M16
M12
قطر پیچ و دنده پیچ

28
25
23
21
17
13
قطر داخلی واشر

50
44
39
37
30
24
قطر خارجی واشر

5
4
4
4
4
3
ضخامت واشر

17
15
14
13
10
8
ارتفاع کله پیچ

22
19
18
16
13
10
ارتفاع مهره

46
41
36
32
27
22
آچار خور

85/50
20/45
55/39
03/35
56/29
91/23
اندازه گوش به گوش کله پیچ
:(Proof load)بار گواه (بار معیار)از آنجا که پیچ های پر مقاومت از فولادهای با کربن زیاد ساخته می شوند، تقطه تسلیم مشخصی برای آنها وجود ندارد. بنابراین در این حالت برای بیان مقاومت تسلیم پیچ، به جای اینکه از بار تسلیم واقعی استفاده نماییم، از «بارتسلیم» یا «بار گواه» استفاده می کنیم. بارگواه باری است که از ضرب سطح مقطع خالص زیر دندانه ها در تنش نظیر کرنش 2/0 درصد به روش تصویر و یا تنش نظیر کرنش 5/0 درصد به دست می آید. (شکل شماره 3)سطح مقطع خالص زیر دنده ها از رابطه(d-0.9328p)2 1214'> بدست می آید، که در آن قطر اسمی پیچ برحسب میلی متر و p گام دنده ها برحسب میلی متر می باشد. سطح مقطع برحسب توان دوم میلی متر به دست می آید. این رابطه به صورت (d-0.9743/n)2 1214'> نیز نوشته می شود که در آن تعداد دندانه ها در واحد طول (cm) و d قطر اسمی پیچ برحسب سانتی متر است. سطح مقطع بر حسب توان دوم سانتی متر به دست می آید. سطح مقطع خالص زیر دنده ها از رابطه (d-0/9328p) 1214'> به دست می آید که در آن d قطر اسمی پیچ بر حسب میلی متر و p گام دنده ها بر حسب میلی متر به دست می آید. این رابطه به صورت (d-0.9743/n) 1214'> نیز نوشته می شود که در آن n تعداد دندانه ها در واحد طول (cm) و d قطر اسمی پیچ بر حسب سانتی متر است. سطح مقطع بر حسب توان دوم سانتی متر به دست می آید.جدول شماره 4 - بار گواه بار نهایی و سطح مقطع زیر دنده ها برای پیچ های دنده ریز (استاندارد DIN)قطر اسمی گام دنده (mm)
سطح مقطع خالص زیردندهها (mm)
نوع پیچ

4.6
5.6
8.8
10.9

بار گواه (KN)
حداقل مقاومت کششی (KN)
بار گواه (KN)
حداقل مقاومت کششی (KN)
بار گواه (KN)
حداقل مقاومت کششی (KN)
بار گواه (KN)
حداقل مقاومت کششی (KN)

1*8M
2/39
82/8
7/15
0/11
6/19
7/22
36/31
5/32
8/40

1*10M
5/64
5/14
8/25
1/18
2/32
4/37
6/51
5/53
1/67

5/1*12M
1/88
8/19
2/35
7/24
1/44
1/51
5/70
1/37
6/91

5/1*14M
125
1/28
0/50
0/35
5/62
5/72
100
104
130

5/1*16M
167
6/37
8/66
8/46
5/83
9/96
134
139
174

5/1*18M
216
6/48
4/86
5/60
108
130
179
179
225

5/1*20M
272
2/61
109
2/76
136
163
226
226
283

5/1*22M
333
9/74
133
2/93
166
200
276
276
346

2*24M
384
4/86
154
108
192
230
319
319
399

2*27M
496
112
194
139
248
298
412
412
516

2*30M
621
140
248
174
310
373
515
515
646

2*33M
761
171
304
213
380
457
632
632
791

2*36M
865
195
346
242
432
519
718
718
900

3*39M
1030
232
412
288
515
618
855
855
1070
جدول شماره 4 - بار گواه، بار نهایی و سطح زیر دنده ها برای پیچ های دنده درشت (استاندارد DIN)قطر اسمی گام دنده (mm)
سطح مقطع خالص زیردندهها (mm)
نوع پیچ

4.6
5.6
8.8
10.9

بار گواه (KN)
مقاومت کششی (KN)
بار گواه (KN)
مقاومت کششی (KN)
بار گواه (KN)
مقاومت کششی (KN)
بار گواه (KN)
مقاومت کششی (KN)

5/0*3M
03/5
130/1
010/2
410/1
510/2
920/2
020/4
180/3
230/5

6/0*5/3M
78/6
530/1
710/2
900/1
390/3
940/3
420/5
630/5
050/7

7/0*4M
78/8
980/1
510/3
460/2
390/4
100/5
020/7
290/7
160/9

0/8*5M
2/14
200/3
680/5
980/3
100/7
230/8
35/11
80/11
80/14

1*6M
1/20
520/4
040/8
630/5
00/10
60/11
10/16
70/16
90/20

1*7M
9/28
500/6
60/11
090/8
40/14
80/16
10/23
00/24
10/30

25/1*8M
6/36
240/8
60/14
20/10
30/18
20/21
20/29
40/30
10/38

5/1*10M
58
00/13
20/23
20/16
00/29
70/33
40/46
10/43
30/60

75/1*12M
3/84
00/19
70/33
60/23
20/42
90/48
40/67
00/70
70/87

2*14M
115
90/25
00/46
20/32
50/57
70/66
00/92
58/95
0/120

2*16M
157
30/35
80/62
00/44
50/78
00/91
0/125
0/130
0/163

5/2*18M
192
20/43
80/76
80/53
00/96
0/115
0/159
0/159
0/200

5/2*20M
245
10/55
00/98
60/68
0/122
0/147
0/203
0/203
0/255

5/2*22M
303
20/68
0/121
80/84
0/152
0/182
0/252
0/252
0/315

3*24M
353
40/79
0/141
80/98
0/176
0/212
0/293
0/293
0/376

3*27M
459
0/103
0/184
0/128
0/230
0/275
0/381
0/381
0/477

5/3*30M
561
0/126
0/224
0/157
0/280
0/337
0/466
0/466
0/583

5/3*33M
694
0/156
0/278
0/194
0/347
0/416
0/576
0/570
0/722

4*36M
817
0/184
0/327
0/229
0/408
0/490
0/678
0/678
0/850

4*39M
976
0/220
0/390
0/273
0/488
0/586
0/810
0/810
8/1020
جدول شماره 4 - بار گواه، بار نهایی و سطح مقطع زیر دنده ها برای پیچ های A325 (ادامه)اندازه پیچ (اینچ)تعداد دنده ها در یک اینچ
سطح مقطع 12in2(mm2)'>
مقاومت کششی (KN)
بار گواه به روش اندازه گیری طول (KN)
بار گواه به روش تنش تسلیم (KN)

UNC13- 1212'>
(6/91)142/0
9/75
6/53
1/58

UNC 11- 1258'>
(8/145)226/0
6/120
4/85
6/92

UNC 10- 1234'>
(5/215)334/0
4/178
4/126
6/136

UNC 9- 1278'>
(1/298)462/0
8/246
7/174
1/189

UNC 8-1
(391)606/0
5/323
2/229
1/248

UNC 7- 1218'>1
(3/492)763/0
4/356
2/251
275

UN 8- 1218'>1
(7/509)790/0
1/369
1/260
8/284

UNC 7- 1214'>1
(2/625)969/0
6/452
1/319
8/337

UN 8- 1214'>1
(2/645)000/1
3/467
3/329
5/360

UNC 6- 1238'>1
(2/745)155/1
8/539
3/380
3/416

UN 8- 1238'>1
(5/795)233/1
3/576
1/406
4/444

UNC 6- 1212'>1
(4/906)405/1
4/656
8/462
4/506

UN8- 1212'>1
(6/962)492/1
3/697
3/491
8/537
مقاومت کششی مورد نیاز برای پیچ های A325اندازه پیچ (in)
مقاومت کششی (N/mm2)
تنش گواه- روش اندازه گیری طول (KN)
تنش گواه روش تنش تسلیم (KN)

1تا 1212'>
840
595
644

1212'>1 تا 1218'>1
735
520
567
مقاومت کششی لازم برای آزمونه های اخذ شده از هر نوع پیچ A325اندازه پیچ (in)
حداقل مقاومت کششی (N/mm2)
تنش تسلیم با روش افست از نقطه 2/0درصد (N/mm2)
کرنش نظیر خرابی طول 50 میلی متر (درصد)
کاهش سطح مقطع (درصد)

1218'>1 و 1214'>1 ، 1212'>1
735
567
14
35
جدول شماره 4 - بار گواه، بار نهایی و سطح مقطع زیر دنده ها برای پیچ های A490 (ادامه)اندازه پیچ (اینچ)تعداد دنده ها در یک اینچ
سطح مقطع 12in2(mm2)'>
مقاومت کششی (KN)
بار گواه به روش اندازه گیری طول (KN)
بار گواه به روش تنش تسلیم (KN)

حداقل
حداکثر

UNC13- 1212'>
(6/91)142/0
8/94
5/107
9/75
3/83

UNC 11- 1258'>
(8/145)226/0
9/150
9/154
6/120
8/130

UNC 10- 1234'>
(5/215)334/0
223
8/252
4/178
1/193

UNC 9- 1278'>
(1/298)462/0
4/308
5/349
8/246
4/267

UNC 8-1
(391)606/0
5/404
4/458
5/323
7/350

UNC 7- 1218'>1
(3/492)763/0
3/509
2/577
4/415
4/441

UN 8- 1218'>1
(7/509)790/0
3/527
6/597
9/421
457

UNC 7- 1214'>1
(2/625)969/0
8/646
1/733
5/517
7/560

UN 8- 1214'>1
(2/645)000/1
5/667
5/756
534
5/578

UNC 6- 1238'>1
(2/745)155/1
771
8/873
8/616
4/668

UN 8- 1238'>1
(5/795)233/1
3/823
7/932
6/658
3/713

UNC 6- 1212'>1
(4/906)405/1
8/937
1063
6/747
6/812

UN8- 1212'>1
(6/962)492/1
996
1129
779
3/863
مقاومت کششی مورد نیاز برای پیچ های A490اندازه پیچ (in)
مقاومت کششی حداقل (N/mm2)
مقاومت کششی حداکثر (N/mm2)
تنش گواه- روش اندازه گیری طول (KN)
تنش گواه روش تنش تسلیم (KN)

1212'> 1تا 1212'>
1050
1190
840
910
مقاومت کششی لازم برای آزمونه های اخذ شده از هر نوع پیچ A490اندازه پیچ (in)
مقاومت کششی (N/mm2)
تنش تسلیم با روش افست از نقطه 2/0درصد (N/mm2)
کرنش نظیر خرابی طول 50 میلی متر (درصد)
کاهش سطح مقطع (درصد)

حداقل
حداکثر

1212'> 1تا 1212'>
1050
1190
910
14
40
مشخصات مکانیکی پیچ هادر جدول شماره 5 مشخصات مکانیکی پیچ های موجود در بازار ایران طبق دو استاندارد DIN و ASTM ارائه شده است.جدول شماره 5 - مشخصات مکانیکی پیچ هاتوضیح
نام تجاری پیچ
Fu(N/mm2)تنش نهایی
Fu(N/mm2)تنش نهایی

DIN
ASTM

پیچ معمولی
4/6

240
400

5/6

300
500


A307

420

پیچ پرمقاومت
8/8

640
800

10/9

900
1000


A325
+640-590*
(d≤25mm)825،

+560-510*
(d>25mm) 725،


A490
+900-825*
1000
* کرنش نظیر 5/0 درصد + روش تصویر حداقل تعداد نمونه ها جهت بازرسی پیچ هاتعدا نمونه های لازم برای بازرسی پیچ ها، بر حسب تعداد پیچ های خریداری شده، از یک منبع مطابق جدول شماره 6 می باشد. بازرسی شامل انجام آزمایش کشش پیچ با مهره می باشد.جدول شماره 6 حداقل تعداد نمونه های پیچ جهت بازرسیتعداد پیچ ها
تعدادنمونه ها

150 و کمتر
1

151 تا 200
2

281 تا 500
3

501 تا 1200
5

1201 تا 3200
8

3201 تا 10000
13

10001 و بیشتر
20
نیروی پیش تنیدگی در پیچ های پر مقاومت: در اتصالات با عملکرد اصطکاکی، به منظور تامین تنش اصطکاکی بین صفحات در حال تماس، لازم است حداقل نیروی پیش تنیدگی در پیچ ها ایجاد گردد. نیروی پیش تنیدگی در حدود 70 درصد حداقل مقاومت کششی نهایی پیچ (حداقل مقاومت نهایی پیچ ها در جدول شماره 4 ارائه شده است.)، و یا 55 درصد حداقل مقاومت کششی نهایی روی سطح مقطع کلی پیچ در نظر گرفته می شود.Ft = 0.55 Fu Ab تنش نهایی مصالح = Fu سطح مقطع اسمی پیچ= Abروش ایجاد نیروی پیش تنیدگی: برای ایجاد نیروی پیش تنیدگی در پیچ های پر مقاومت دو روش زیر معمول تر از سایر روش ها می باشد:1. استفاده از آچارهای مدرج.2. سفت کردن مجدد مهره ها به مقدار معین، بعد از محکم شدن اولیه آنها.در روش اول توسط آچارهای دستی و یا مکانیکی مخصوصی که در روی آنها وسیله ای برای اندازه گیری لنگر پیچشی وارد بر پیچ وجود دارد، لنگر پیچشی وارد می آورند.آزمایش ها نشان داده اند که کشش ایجاد شده در این حالت خطای حداکثر به مقدار 30± درصد نسبت به مقدار مطلوب دارد. مقدار متوسط این خطا حدود 10± درصد است.بنابراین بعضی از آیین نامه ها توصیه می کنند که در این روش لنگر پیچشی وارد بر پیچ طوری تنظیم شود که کشش ایجاد شده در پیچ 5 درصد بیش از مقادیر مندرج در جدول شماره 7- الف باشد. در جدول شماره 7- ب لنگر پیچشی برای ایجاد نیروی پیش تنیدگی طبق آیین نامه DIN ارائه شده است.جدول شماره 7 - الف: نیروی پیش تنیدگی در پیچ های پرمقاومتقطر پیچ
ASTM (kN) نیروی پیش تنیدگی
نیروی پیش تنیدگی طبق آیین نامه ایران

اینچ
میلیمتر
A325
A490

1212'>
12
54
68
Ft = 0.55 Fu Ab تنش نهایی مصالح = Fuسطح مقطع اسمی پیچ= Ab

1258'>
16
86
109

1234'>
20
127
159

1278'>
22
177
222

1
26
232
291

1218'>1
28
254
363

1214'>1
32
322
463

1238'>1
34
386
549

1 1212'>
38
468
672
DINجدول شماره 7 - ب: نیروی پیش تنیدگی و لنگر پیچشی پیش تنیدگی طبقپیچ
نیروی پیچشی تنیدگی
لنگر پیچشی لازم

MoS2 گریسکاری با
کاری شده

kN
kN.m
kN.m

M12
50
100/0
120/0

M16
100
250/0
350/0

M20
160
450/0
600/0

M22
190
650/0
900/0

M24
220
800/0
100/1

M27
290
250/1
650/1

M30
350
650/1
200/2

M36
510
800/2
800/3
سفت کردن مجدد مهره ها به مقدار معین بعد از محکم شدن اولیه آنها ارزانترین و قابل اطمینان ترین روشی است که برای ایجاد نیروی پیش تنیدگی در پیچ ها وجود دارد. در این روش بعد از اینکه پیچ به طور اولیه محکم شد، مهره را به مقدار مشخصی که در جدول نشان داده شده، مجددا سفت می کنند که این عمل باعث بوجود آمدن کرنش مشخصی در پیچ می شود. اگر برای سفت کردن مهره ها از روش های دستی استفاده کنیم، محکم شدن اولیه وقتی است که یک کارگر معمولی با یک آچار معمولی، کوشش کامل خود را برای سفت کردن پیچ به کار ببرد، در روش های ماشینی، محکم شدن اولیه پس از وارد شدن چند ضربه توسط دستگاه ایجاد می شود.جدول شماره 8 - تعداد دور برای ایجاد نیروی پیش تنیدگی بعد از سفت کردن اولیهطول پیچ
حالت سطوح خارجی قسمت هایی که به یکدیگر پیچ می شوند.

هر دو سطح عمود بر محور پیچ می باشند.
یکی از سطوح عمود و دیگری دارای شیب کمتر از 1 به 20 می باشد (از واشرهای شیبدار استفاده نشده است.)
هر دو سطح دارای شیب کمتر از 1 به 20 نسبت به امتداد قائم بر محور پیچ می باشند (از واشرهای شیبدار استفاده نشده است.)

l≤4d
12دور 13'>
12دور 12'>
12دور 23'>

4d<l≤8d
12دور 12'>
12دور 23'>
12دور 56'>

8d<l≤12d
12دور 23'>
12دور 56'>
12دور 1'>
قطر اسمی پیچ= d طول گیر پیچ طبق شکل شماره 1 = l 2-3-3روش تعیین لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش تنیدگیدر عمل نیروی پیش تنیدگی پیچ های پیش تنیدگی، با مقدار لنگر پیچشی اعمال شده توسط آچارهای مدرج که اصطلاحا (ترک متر) نامیده می شوند، اندازه گیری می شوند. در جدول شماره 7- ب، لنگر پیچشی متناظر با نیروهای پیش تنیدگی طبق آیین نامه آلمان ارائه شده است. این لنگر را می توان از رابطه زیر تعیین کرد:Mt=KdT = Mtلنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش تنیدگی T= T نیروی پیش تنیدگی لازم = d قطر پیچ= ضریب مهره (بی بعد) که مقدار آن را می توان از جدول زیر تعیین کرد. K جدول شماره 9 - ضریب مهره
وضعیت سطحی دنده های پیچ و مهره
ضریب مهره متوسط

ورق کادمیم
642/0 – 194/0

ورق روی
332/0

اکسید سیاه
194/0 – 163/0

[size=medium]خمیر