آیا شما مهر نظام مهندسی دارید؟ نظارت،طراحی،هردو؟
بله نظارت
18.98%
26 18.98%
بله طراحی
2.19%
3 2.19%
بله هردو
8.03%
11 8.03%
خیر
70.80%
97 70.80%
در کل: 137 رأی 100%