مای سیویل
گنبدسلطانیه، بلند‌ترین گنبد آجری جهان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: انجمن معماری (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
+--- انجمن: گرایش های معماری (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
+---- انجمن: معماری ایران (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
+---- موضوع: گنبدسلطانیه، بلند‌ترین گنبد آجری جهان (/Thread-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86)گنبدسلطانیه، بلند‌ترین گنبد آجری جهان - Mohammad Omar - 1393/8/29
گنبدسلطانیه، بلند‌ترین گنبد آجری جهان

گنبد
سلطانیه، به عنوان یکی از شاهکارهای معماری دوره اسلامی در شهر سلطانیه
(پایتخت ایلخانیان) در ۴۲ کیلومتری زنجان قرار دارد. این بنا به عنوان
بلند‌ترین گنبد آجری جهان در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.


[تصویر: n00021269-b.jpg]
[تصویر: memarinews-93-02-31-07-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]

[تصویر: memarinews-93-02-31-08-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]

[تصویر: memarinews-93-02-31-09-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]

[تصویر: memarinews-93-02-31-10-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]

[تصویر: memarinews-93-02-31-11-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]

[تصویر: memarinews-93-02-31-13-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]

[تصویر: memarinews-93-02-31-15-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]

[تصویر: memarinews-93-02-31-16-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]

[تصویر: memarinews-93-02-31-17-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]

[تصویر: memarinews-93-02-31-18-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]

[تصویر: memarinews-93-02-31-19-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]

[تصویر: memarinews-93-02-31-20-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]

[تصویر: memarinews-93-02-31-21-500-%DA%AF%D9%86%...%D9%87.jpg]