مای سیویل
فرمول و نحوه ی متره آرماتور های اسپیرال ستون های بتنی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: اجرای سازه و ساختمان های بتنی و فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/forum-39.html)
+--- انجمن: اجرای سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/forum-41.html)
+---- انجمن: نکات آموزشی و اجرایی (http://www.mycivil.ir/forum/forum-71.html)
+---- موضوع: فرمول و نحوه ی متره آرماتور های اسپیرال ستون های بتنی (/thread-14414.html)فرمول و نحوه ی متره آرماتور های اسپیرال ستون های بتنی - فرشاد امن خانی - 1395/1/28


[تصویر:  2pm5w6j8ngtnzdcp36wv.jpg]


[تصویر:  4dmg37rts781tudn9o.jpg]


RE: فرمون و نحوه ی متره آرماتور های اسپیرال ستون های بتنی - زینب خوش کلام - 1395/1/29

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1?highlight=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84