مای سیویل
دفترچه ی محاسبه ی یک سوله - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سالن صنعتی (سوله) (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87)
+---- انجمن: نکات آموزشی و اجرایی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C--118)
+---- موضوع: دفترچه ی محاسبه ی یک سوله (/Thread-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87)دفترچه ی محاسبه ی یک سوله - فرشاد امن خانی - 1391/7/18

اینم دفترچه ی محاسبه ی یک سوله هست + نقشه ها و فایلهای مربوطه که در سایت ایرانسازه دیدم و اون رو برای شما در اینجا میزارم.

[تصویر:  omjkzzjmvgy52aetua99.gif]