مای سیویل
مراحل مونتاژ و جوشکاری ستون مقاطع باکس بصورت تصویری - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: اجرای سازه و ساختمان های بتنی و فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+--- انجمن: اجرای سازه های فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+---- انجمن: نکات آموزشی و اجرایی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- موضوع: مراحل مونتاژ و جوشکاری ستون مقاطع باکس بصورت تصویری (/Thread-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C)مراحل مونتاژ و جوشکاری ستون مقاطع باکس بصورت تصویری - فرشاد امن خانی - 1395/7/2


مراحل مونتاژ و جوشکاری ستون مقاطع باکس بصورت تصویری :1 برشکاری ورق و تسمه سازی ، همچنین سوراخ کاری ورق جهت عبور نازل الکترواسلگ

[تصویر: kbouathsxl2eiq0t63zv.jpg]2 پخ زنی لبه تسمه های جان ( در صورت نیاز به جوش نفوذی اتصال جان و بال ) و مشخص کردن محل مونتاژ استیفنرها

[تصویر: 9ec42cudssqqllob7l9.jpg]

3 ساخت استیفنرها همراه با تسمه پشت بند مورد نیاز جوش الکترواسلگ

[تصویر: 529yba62q3rtteut1ux.jpg]

4 مونتاژ استیفنرهای ساخته شده بر روی وجه اول ستون باکس

[تصویر: 0474p3z6alcp62vo99ns.jpg]


5 مونتاژ وجه دوم و سوم باکس به وسیله دستگاه مونتاژ باکس و یا به صورت دستی

[تصویر: r8bo1dsahoti1evabzw3.jpg]


6 جوشکاری وجه دوم و سوم استیفنر با روش جوشکاری قوسی از داخل باکس

[تصویر: dh86xv41w8e8uswxzq3.jpg]


7 مونتاژ وجه چهارم

[تصویر: 4lzlii38b9wpjgxcrlko.jpg]


8 جوشکاری پاس اول ( پاس ریشه ) اتصال جان به بال ستون باکس

[تصویر: wk434186sf47rczixxgh.jpg]


9 جوشکاری پاس اول ( پاس ریشه ) اتصال جان به بال ستون باکس سطح مقابل

[تصویر: oq9u3iid8a7krczhs6j.jpg]


10 چرخش 90 درجه و جوشکاری وجه اول و چهارم به استیفنرها به روش جوش الکترواسلگ

[تصویر: qrsvxvae8rvkn5vns6gi.jpg]


11 جوش زیر پودری طولی اتصال جان به بال

[تصویر: 3d5xesflpcbykr7xox2.jpg]


12 چرخش 180 درجه و جوشکاری دو درز جوش دیگر طولی جان به بال

[تصویر: 32e4bitbr8ipdnox34ul.jpg]
[/list]