مای سیویل
ارتفاع مجاز بتن ریزی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+---- انجمن: نکات آموزشی و طراحی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C--100)
+---- موضوع: ارتفاع مجاز بتن ریزی (/Thread-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C)ارتفاع مجاز بتن ریزی - fns4565 - 1395/7/6طبق بند 9-7-4-10 مبحث نهم مقررات ملی
ساختمان ایران سال 1392، در بتن ریزی ستون ها و دیوارها حداکثر ارتفاع سقوط آزاد
بتن 120 سانتیمتر می باشد.