مای سیویل
حداقل میزان شیب شیروانی ها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1--127)
+---- انجمن: بارگذاری سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+---- موضوع: حداقل میزان شیب شیروانی ها (/Thread-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7)حداقل میزان شیب شیروانی ها - معلمی - 1396/5/10

سلام خدمت اساتید
طبق آیین نامه حداقل درصد یا درجه شیب برای سقف های شیروانی چقدر هست؟
و این که در کجای آیین نامه آمده است؟