مای سیویل
رد اتصالات مفصلی عرف در سازه بتن آرمه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+--- موضوع: رد اتصالات مفصلی عرف در سازه بتن آرمه (/Thread-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%87)رد اتصالات مفصلی عرف در سازه بتن آرمه - art47 - 1396/12/3

با سلام. دیتیلی در بین مهندسین و محاسبین عرف است که به عنوان اتصال مفصلی شناخته می شود بنده تا به حال در مرجعی ندیده بودم.
 اتصال مفصلی در سازه بتن آرمه نیاز به دتیل دقیق تر و کار آمد تری است از آنچه عرف شده است و نیاز است به مراجع معتبر مراجعه شود.
در مقاله زیر این اتصال تحت نتایج آزمایشگاهی بررسی شده و فرضیه مفصلی بودن آن رد شده است.