مای سیویل
یک نمونه نقشه سازه مربوط به یک ساختمان 4 طبقه اسکلت فلزی با سیستم بادبندی در یک جهت و - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: ترسیم نقشه های اتوکد AutoCad (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-AutoCad)
+---- انجمن: دانلود نقشه های اتوکد (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF)
+---- موضوع: یک نمونه نقشه سازه مربوط به یک ساختمان 4 طبقه اسکلت فلزی با سیستم بادبندی در یک جهت و (/Thread-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-4-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%88)یک نمونه نقشه سازه مربوط به یک ساختمان 4 طبقه اسکلت فلزی با سیستم بادبندی در یک جهت و - فرشاد امن خانی - 1391/8/2

[تصویر:  7i4bew23rj388vtk25w6.gif]


RE: یک نمونه نقشه سازه مربوط به یک ساختمان 4 طبقه اسکلت فلزی با سیستم بادبندی در یک جهت و - مهنازتنها - 1392/9/10

خیییلیییییی مممنننونننن