مای سیویل
چرا امروزه مقاوم سازی نسبت به گذشته بیشتراجرا میشود؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: انجمن نقشه برداری (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
+--- انجمن: مقالات ،آیین نامه ها،مجلات ،اخبار ،کتب،گرایشات و فیلمهای آموزشی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%8C%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%8C%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%8C%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C)
+--- موضوع: چرا امروزه مقاوم سازی نسبت به گذشته بیشتراجرا میشود؟ (/Thread-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F)چرا امروزه مقاوم سازی نسبت به گذشته بیشتراجرا میشود؟ - saravahab - 1399/8/17

به دلیل زلزله هایی که این چند سال اخیر رخ داده مشخص شده است که تعداد قابل توجهی از سازه ها عملکرد لرزه ای خوبی ندارند و احتیاج به [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) دارند.