مای سیویل
دانلود مشخصات ابعادی پیچها ، مهره ها و واشرها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: OTHER (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-OTHER)
+--- انجمن: مقالات،ایین نامه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+---- انجمن: نشریه و آیین نامه های نظام مهندسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C)
+---- موضوع: دانلود مشخصات ابعادی پیچها ، مهره ها و واشرها (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%86%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7)دانلود مشخصات ابعادی پیچها ، مهره ها و واشرها - فرشاد امن خانی - 1391/2/27

دانلود مشخصات ابعادی پیچها ، مهره ها و واشرها

دانلود

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)