مای سیویل
روند طراحی پروژه بتنی با ایتبس به صورت گام به گام (جلسه آخر) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: آموزش طراحی سازه با Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-Etabs)
+---- موضوع: روند طراحی پروژه بتنی با ایتبس به صورت گام به گام (جلسه آخر) (/Thread-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1)روند طراحی پروژه بتنی با ایتبس به صورت گام به گام (جلسه آخر) - 9132337 - 1392/9/25

در این فایل نحوه بارگذاری و تعریف مقطع ستون و آنالیز و کنترل پاسخ و طراحی ویکسان سازی برش توضیح داده شده است.


لینک دانلود: http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=8c44a8542fc2d7b23efdf44ce0541356


RE: روند طراحی پروژه بتنی با ایتبس به صورت گام به گام (جلسه آخر) - عبدالواحد - 1395/3/9

لینک نیست


RE: روند طراحی پروژه بتنی با ایتبس به صورت گام به گام (جلسه آخر) - زینب خوش کلام - 1395/3/9

جلسات ماقبل آخرش کجاست؟؟؟؟!!!!


RE: روند طراحی پروژه بتنی با ایتبس به صورت گام به گام (جلسه آخر) - rahatanha - 1395/3/9

فایل موجود نیست


RE: روند طراحی پروژه بتنی با ایتبس به صورت گام به گام (جلسه آخر) - زینب خوش کلام - 1395/5/16

و همچنان فایلی موجود نیست ....


RE: روند طراحی پروژه بتنی با ایتبس به صورت گام به گام (جلسه آخر) - Alek2Lek - 1395/5/16

سلام
سرکاری بود