مای سیویل
نسبت تقریبی وزن فولاد به بتن در تیر وستونها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+---- انجمن: نکات آموزشی و طراحی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C)
+---- موضوع: نسبت تقریبی وزن فولاد به بتن در تیر وستونها (/Thread-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7)نسبت تقریبی وزن فولاد به بتن در تیر وستونها - miladezati - 1392/11/24

با سلام
در طراحی سازه های بتنی نیاز به محاسبه وزن ساختمان می باشد.بخشی از این وزن مربوط به
وزن تیرها وستونهای بتنی می باشد ودر اغلب فایلهای دفترچه محاسبات که اشاره ای به محاسبات وزن تیر وستون شده وزن میلگردها محاسبه نمی شود ولی در بحثهای مربوط به نسبت وزن فولاد به بتن اعداد قابل توجهی پیشنهاد می شود.
با یک مثال به این موضوع کمی نزدیکتر شویم.
فرض کنیم نسبت فولاد به بتن یک تیر بتنی با ابعاد 0.35x0.35بطول 5.2 مورد نظر باشد.اگر تعداد
8 عدد میلگرد نمره 16 بصورت طولی در بتن مدفون شده باشد داریم
162/(16*16)*5.2*8=65.5 kg
همنیقدر یا کمتر وزن خاموتها خواهد شد.
واما وزن بتن این تیر برابر است با
0.35*0.35*5.2*2500=1592 kg
با تقسیم دومقدار فوق داریم
132/1592=0.08 که با تقریب بالا می شود 0.1
لذابه نظر من اگر در محاسبات ضریب 1.1 رابه وزن بتن تیر وستون بدهیم تقریب مناسبی از وزن واقعی آنها خواهیم داشت.برای حالاتی که چگالی میلگرد خیلی بالاست هم می توان ضریب فوق را چند دهم بالاتر برد.