مای سیویل
حداقل بارمرده وارد بر ساختمان با کاربری مسکونی و تجاری - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1--127)
+---- انجمن: بارگذاری سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+---- موضوع: حداقل بارمرده وارد بر ساختمان با کاربری مسکونی و تجاری (/Thread-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C)حداقل بارمرده وارد بر ساختمان با کاربری مسکونی و تجاری - کیوان بابایی - 1392/12/1

از پیوست زیر می توانید فایل pdf حداقل بار وارد بر یک سازه مسکونی و یا تجاری را دریافت نمایید

[تصویر:  toplttyge3uku6x71kd.jpg]

منبع : razmgir-iledu.blogsky.com