مای سیویل
تفاوت های ویرایش سوم و چهارم آیین نامه 2800 از جنبه های ژئوتکنیکی (پیشنهاد دانلود) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: OTHER (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-OTHER)
+--- انجمن: مقالات،ایین نامه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+---- انجمن: مقالات (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA)
+---- موضوع: تفاوت های ویرایش سوم و چهارم آیین نامه 2800 از جنبه های ژئوتکنیکی (پیشنهاد دانلود) (/Thread-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-2800-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF)تفاوت های ویرایش سوم و چهارم آیین نامه 2800 از جنبه های ژئوتکنیکی (پیشنهاد دانلود) - mehdipanahi - 1393/1/22

این مقاله که در نشریه پنجره که توسط نظام مهندسی قم منتشر می شود به قلم دکتر مهدی خداپرست (عضو هیئت علمی دانشگاه قم و عضو نظام مهندسی قم) و مهندس مصطفی محمدی تفاوتهای ویرایش سوم و چهارم آیین نامه 2800 از جنبه های ژئوتکنیکی ارائه شده است. مقاله ی مفیدی می باشد.
موفق باشید..