مای سیویل
آرماتورهای طولی دیوار برشی با سایز بالاتر در طبقات بالاتر - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+--- موضوع: آرماتورهای طولی دیوار برشی با سایز بالاتر در طبقات بالاتر (/Thread-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1)آرماتورهای طولی دیوار برشی با سایز بالاتر در طبقات بالاتر - dba1354 - 1394/2/23

آیا در دیوار برشی از لحاظ آیین نامه های طراح مجاز است میگردهای طولی را از نمره پایین به بلا استفاده کند و ضمناً استفاده از سنجاقی در دیوار برشی الزامی است یا نه و طراحخ مجاز است در بعضی از طبقات سنجاقی را حذف نماید؟
برای مثال در
طبقه -4 میلگردهای طولی نمره 16
طبقه -3 میلگردهای طولی نمره 16
طبقه -2 میلگردهای طولی نمره 25
طبقه -1 میلگردهای طولی نمره 25
طبقه 0 میلگردهای طولی نمره 20
طبقه 1 میلگردهای طولی نمره 16
طبقه 2 میلگردهای طولی نمره 16RE: آرماتورهای طولی دیوار برشی با سایز بالاتر در طبقات بالاتر - فرشاد امن خانی - 1394/2/25

قیلا در این مورد بحث شده


http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-16-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-18-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1