مای سیویل
help me - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: انجمن معماری (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
+--- انجمن: مقالات ، مجلات ، کتب و فیلم آموزشی معماری (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
+---- انجمن: دریافت فیلم آموزشی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C)
+---- موضوع: help me (/Thread-help-me--15090)help me - مهندس کاوشگر - 1395/6/21

دوستان تو را خدا یکی جواب بده.من درمورد اعمال بار اسانسور و پله در ایتبز در مورد این نقشه مشکل دارم.لطفا یکی راهنمایی کنه عکس پلان تیر ریزی را می گذارم
لطفا در جواب روی همین عکس مشخص کنید کجا بار ها را اعمال کنم