مای سیویل
دانلود نمونه لایحه ضرر و زیان تنظیم شده برای جبران هزینه های تغییرات اعمال شده - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: OTHER (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-OTHER)
+--- انجمن: مقالات،ایین نامه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+---- انجمن: امور حقوقی در طرح های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+---- موضوع: دانلود نمونه لایحه ضرر و زیان تنظیم شده برای جبران هزینه های تغییرات اعمال شده (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87)



دانلود نمونه لایحه ضرر و زیان تنظیم شده برای جبران هزینه های تغییرات اعمال شده - فرشاد امن خانی - 1396/1/22

.


دانلود نمونه لایحه ضرر و زیان تنظیم شده برای جبران هزینه های تغییرات اعمال شده نسبت به مفاد قرارداد
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[تصویر:  tbdxk9m01kyevjnm9kcs.jpg]

[تصویر:  bw4ucrzav70xxr6xluf.jpg]