مای سیویل
فضای داخلی و نحوه و تقسیم بندی پلان ها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: انجمن معماری (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
+--- انجمن: گرایش های معماری (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
+---- انجمن: معماری داخلی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C)
+---- موضوع: فضای داخلی و نحوه و تقسیم بندی پلان ها (/Thread-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7)فضای داخلی و نحوه و تقسیم بندی پلان ها - shadi13 - 1392/1/5

توجه به فضای داخلی و نحوه و تقسیم بندی پلان ها، نقش مهمی را در ساختار معماری یک بنا بر عهده دارد.
طراحی فضایی با انعطاف پذیری بالا و تنوع پذیر از لحاظ چیدمان و آرایش سطوح می تواند کارکرد های مختلفی را بپذیرد و این در حالی است که مخاطب احساس رضایت بیشتری از فضا خواهد داشت.